Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2019.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w latach 2019 - 2021 realizacji "Programu Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczącego poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2019 - 2021".

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) i art. 12a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w latach 2019 - 2021 realizacji "Programu Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczącego poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2019-2021", zwaną dalej "Komisją", do zadań której należy opiniowanie złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
§  2.  W skład Komisji konkursowej wchodzą:
1) przewodniczący Komisji - Joanna Żukowska-Easton - Dyrektor Biura Ministra;
2) zastępca przewodniczącego Komisji - Rafał Piechota - Zastępca Dyrektora Biura Ministra;
3) sekretarz Komisji - przedstawiciel Biura Ministra;
4) pozostali członkowie Komisji:
a) przedstawiciel Departamentu Sportu dla Wszystkich,
b) przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
c) przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  3.  Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem prac Komisji konkursowej", stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  4.  Komisja sporządza "Protokół oceny oferty na lata 2019-2021 Dofinansowanie zadań zleconych ze środków budżetu państwa", stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia oraz "Protokół zbiorczy z oceny formalno-merytorycznej Komisji konkursowej", stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  5.  Obsługę prac Komisji zapewnia Biuro Ministra.
§  6.  Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu przez Ministra Sportu i Turystyki ostatecznego rozstrzygnięcia o wyborze oferty oraz wysokości przyznanych środków finansowych.
§  7.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, stosuje się przepisy zarządzenia Nr 38 Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ustalenia procedury nadzoru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 98).
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§  1.  Komisja konkursowa, zwana dalej "Komisją", zobowiązana jest traktować na równych prawach wszystkie podmioty biorące udział w konkursie i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie zasad uczciwej konkurencji.
§  2. 
1.  Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącego Komisji. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji, posiedzenie Komisji zwołuje zastępca przewodniczącego Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Komisji.
2.  Posiedzenia Komisji prowadzi przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności - zastępca przewodniczącego Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Komisji.
3.  Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji dotyczącej ogłoszenia konkursowego oraz protokołów oceny ofert i przygotowuje protokół zbiorczy z oceny ofert.
4.  W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby spoza składu Komisji posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych i zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie, zaproszone przez przewodniczącego Komisji.
§  3. 
1.  Komisja ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym w ciągu 20 dni roboczych (liczonych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od upływu terminu składania ofert.
2.  Wartość merytoryczna ofert dopuszczonych po ocenie formalnej do dalszego procedowania oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych:
1) charakterystyka zadania zgodna z celami i zakładanymi rezultatami realizacji zadania publicznego - pkt od 0 do 20;
2) opis grup adresatów i potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania - pkt od 0 do 20;
3) zasadność kosztów zadania i ich spójność z planowanymi działaniami - pkt od 0 do 20;
4) kalkulacja przewidywanych kosztów zadania uwzględniająca różne źródła ich finansowania - pkt od 0 do 10;
5) zasięg realizacji zadania - pkt od 0 do 10;
6) harmonogram działań koordynatora krajowego i koordynatorów lokalnych projektu zgodny z celami i zakładanymi rezultatami realizacji zadania - pkt od 0 do 10;
7) zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego - pkt od 0 do 5;
8) doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju - pkt od 0 do 5.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi - 100 pkt.

3.  Komisja przyjmuje propozycję rozstrzygnięcia dotyczącą wyboru oferty i wysokości dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos rozstrzygający należy do przewodniczącego Komisji.
4.  Komisja opracowuje propozycje wysokości dofinansowania uwzględniając wyniki oceny według sumy przyznanych punktów.
5.  Na podstawie oceny merytorycznej udokumentowanej w Protokołach oceny ofert, sekretarz Komisji przygotowuje Protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania.
6.  Rozstrzygnięcie o wyborze oferty oraz wysokości przyznanych środków finansowych podejmuje Minister Sportu i Turystyki.
7.  Propozycja rozstrzygnięcia, o której mowa w ust. 4 i rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 6 nie stanowią decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). Od niniejszej propozycji i rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.
§  4.  Udział w pracach Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu oraz bez prawa do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY na lata 2019-2021

Dofinansowanie zadań zleconych ze środków budżetu państwa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROTOKÓŁ ZBIORCZY nr ...

z dnia ....

z oceny formalno-merytorycznej Komisji konkursowej

grafika

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).