Powołanie i tryb działania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na... - OpenLEX

Powołanie i tryb działania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2019.5

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Komisję konkursową do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2020 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa.
2.  2
 W skład Komisji wskazanej w ust. 1 wchodzą:
1)
Dariusz Buza - Przewodniczący;
2)
Wojciech Dobrowolski - Zastępca Przewodniczącego;
3)
Bożenna Potentas - Sekretarz;
4)
Marcin Brzychcy - Członek;
5)
Grażyna Felczak - Członek;
6)
Agnieszka Frączkiewicz - Członek;
7)
Agnieszka Grygoruk - Członek;
8)
Wojciech Jakubowski - Członek;
9)
Piotr Jasiukajć - Członek;
10)
Katarzyna Kacprzyk - Członek;
11)
Monika Kaniewska - Członek;
12)
Anna Mikielska - Członek;
13)
Agnieszka Myrcha - Członek;
14)
Teresa Pałczyńska - Członek;
15)
Karina Pazura - Członek;
16)
Maciej Pliszka - Członek;
17)
Maciej Rosiński - Członek;
18)
Aneta Rosa-Szymańska - Członek;
19)
Magdalena Sadowska - Członek;
20)
Honorata Siek - Członek;
21)
Jacek Janowicz - Członek;
22)
Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;
23)
Beata Szeląg - Członek;
24)
Iwona Szczepańska - Członek;
25)
Dorota Wysocka - Członek;
26)
Marzena Złotkowska - Członek.
3. 
Komisja ulega rozwiązaniu z końcem 2020 r.
4. 
Komisja wskazana w ust. 1 prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem prac Komisji konkursowej", stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
5. 
Wzór "Protokołu oceny oferty na rok 2020 - Upowszechnianie sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa" stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin prac Komisji konkursowej

§  1. 
1. 
Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2. 
Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3. 
Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.
4. 
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.
§  2. 
1. 
Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań w 2020 r. dotyczących sportu dla wszystkich w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie, dofinansowanych ze środków budżetu państwa, w formie protokołu zbiorczego.
2. 
Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - protokołów oceny ofert sporządzonych przez członków Komisji.
3. 
Oferty niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
4. 
Protokół oceny oferty jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.
5. 
Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w protokole oceny oferty co najmniej 60 punktów.
6. 
Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.
7. 
Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 7 członków Komisji.
§  3. 
1. 
Komisja oceniająca przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno- Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
2. 
W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.
3. 
Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
4. 
Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.
§  4. 
Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu, w siedzibie Ministerstwa Sportu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu, w zakładce Sport Powszechny.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY na rok 2020

Upowszechnianie sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa

Ocena punktowa projektu:Proponowana kwota dofinansowania:Data i kwota zaakceptowanego dofinansowania:
(rozstrzygniecie Ministra z dnia ............................ r.)
Numer ew. w Departamencie Sportu dla Wszystkich:Data wpłynięcia do Departamentu Sportu dla Wszystkich:
Wnioskodawca:

(pełna nazwa)

Adres wnioskodawcy:

(miejscowość)

Zasięg przedsięwzięcia:Czas trwania:
Lokalny [ ] Regionalny [ ]Ogólnopolski [ ]
Termin i miejsce realizacji:Liczba uczestników:
Adresaci / uczestnicy:
Dzieci [ ]Młodzież [ ]Dorośli [ ]
Nazwa własna zadaniaPozycja planu
Rzetelność i terminowość rozliczania umów w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane):TAK [ ]NIE [ ]
Ewentualne uwagi mające wpływ na ocenę wniosku:
Przyczyny odrzucenia projektu:

[ ] Niezgodność zakresu merytorycznego

[ ] Dofinansowanie projektu przekracza rok kalendarzowy

[ ] Wniosek złożyła niewłaściwa jednostka

[ ] Wniosek jest niekompletny

[ ] Wniosek podpisała osoba nieupoważniona do reprezentowania wnioskodawcy

[ ] Błędy w planie finansowym kosztów realizacji zadania

[ ] Podmiot w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczył prawidłowo umowy zawartej z Ministerstwem

Całkowity koszt:Wnioskowana dotacja z MS:
zadania:
Elementy formalne i dokumentyTAKNIE
Poprawnie wypełniony formularz wniosku[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 1 - zakres rzeczowy[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 2 - plan rzeczowo-finansowy[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 3 - plan rzeczowo-finansowy kosztów pośrednich[ ][ ]
Sprawozdanie merytoryczne[ ][ ]
Sprawozdanie finansowe[ ][ ]
Statut lub inny dokument określający zasady funkcjonowania oferenta, potwierdzony za zgodność z oryginałem[ ][ ]
Zapis w statucie lub w innym dokumencie określającym zasady funkcjonowania oferenta, potwierdzający nadrzędność zadań z obszaru sportu[ ][ ]
Aktualny wypis z rejestru[ ][ ]
Podpisy osób upoważnionych[ ][ ]
Zgodność zakresu merytorycznego z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie[ ][ ]
Wniosek podlega dalszej ocenie merytorycznej[ ][ ]
OCENA PUNKTOWA PROJEKTU/100
Znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu dla wszystkich/40
Zasięg działania wnioskodawcy oraz zasoby kadrowe i rzeczowe, wskazujące na możliwość realizacji zadania/20
Udział w realizacja zadania środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, środków z funduszy z UE oraz środków własnych/10
Inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo./10
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów/10
Zakres wykorzystania w realizacji projektu wolontariuszy/15
Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach/15
Imię i nazwiskoData i podpis

UZASADNIENIE

Powołanie Komisji Oceniającej do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2020 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa oraz określenie trybu jej działania wynika z kontynuacji zadań Ministerstwa Sportu z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa w 2020 r.

1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.Urz.MSpor.2020.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 2020 r.