Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2013.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie ogólnopolskiego projektu działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie ze środków pochodzących z budżetu państwa na 2013 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) oraz w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. W Ministerstwie Sportu i Turystyki w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej powołuje się Komisję konkursową o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie oceny ofert złożonych na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa na 2013 r.
§  2. W skład Komisji konkursowej wchodzą:
1) Ewa Suska - zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, przewodniczący Komisji;
2) Rafał Piechota - naczelnik wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, zastępca przewodniczącego Komisji;
3) Emilia Krawczyk - główny specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, sekretarz Komisji, członek Komisji;
4) Jacek Janowicz - główny specjalista w Departamencie Sportu Wyczynowego, członek Komisji;
5) Maciej Pliszka- specjalista w Departamencie Sportu dla Wszystkich, członek Komisji;
6) Grażyna Rabsztyn - Dyrektor Centrum Edukacji Olimpijskiej w Polskim Komitecie Olimpijskim, członek Komisji;
7) Anna Jaźwińska - główny specjalista w Departamencie Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, członek Komisji.
§  3. Komisja Konkursowa prowadzi postępowanie zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  4. Komisja konkursowa prowadzi postępowanie uwzględniając Protokół oceny oferty stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  5. Potwierdzenie wykonania i rozliczenia zadania dokonywane jest na Karcie rozliczenia dotacji celowej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, zastosowanie ma Zarządzenie Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna i turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1241, oraz z 2012 r. poz. 490.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§  1. Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, zobowiązana jest traktować na równych prawach wszystkie podmioty biorące udział w konkursie i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie zasad uczciwej konkurencji.
§  2.
1. Posiedzenia Komisji prowadzi przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności - zastępca przewodniczącego Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Komisji.
2. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji dotyczącej ogłoszenia konkursowego oraz protokołów oceny wniosków i przygotowuje protokół zbiorczy z oceny ofert.
3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby spoza Ministerstwa Sportu i Turystyki posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych i zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie, powołane przez przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącego w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych ofert. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji, posiedzenie Komisji zwołuje zastępca przewodniczącego Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Komisji.
§  3.
1. Komisja ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Wartość merytoryczna ofert dopuszczonych po ocenie formalnej do dalszego procedowania oceniana jest na podstawie niżej przyjętych kryteriów i wartości punktowych.
3. Kryteria oceny ofert na dofinansowanie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie finansowanej ze środków pochodzących z budżetu państwa na 2013 r. są następujące:
1) charakterystyka zadania - pkt od 0 do 15;
2) cele i zakładane rezultaty realizacji zadania - pkt od 0 do 15;
3) opis zadań koordynatora krajowego i lokalnych koordynatorów ośrodków projektu - pkt od 0 do 15;
4) spójność kosztów zadania z planowanymi działaniami - pkt od 0 do 15;
5) kalkulacja przewidywanych kosztów zadania uwzględniająca różne źródła ich finansowania - pkt od 0 do 10;
6) opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, opis ich przyczyn oraz skutków - pkt od 0 do 5;
7) opis grup adresatów zadania publicznego - pkt od 0 do 5;
8) zasięg realizacji zadania publicznego - pkt od 0 do 5;
9) harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) - pkt od 0 do 5;
10) zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego - pkt od 0 do 5;
11) dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju - pkt od 0 do 5.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi - 100 pkt.

4. Komisja dokonując oceny oferty, poza kryteriami określonymi w ust. 3, kieruje się również zatwierdzonymi przez Ministra Sportu i Turystyki kryteriami formalnymi i merytorycznymi zawartym w ogłoszeniu konkursowym.
5. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wyniki oceny wg sumy przyznanych punktów.
6. Na podstawie oceny merytorycznej udokumentowanej w protokołach oceny ofert, sekretarz Komisji przygotowuje protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania na 2013 rok.
7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.
§  4. Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze oferty oraz wysokości przyznanych środków finansowych zatwierdza Minister Sportu i Turystyki.
§  5. Uczestnictwo w pracach Komisji przez członków Komisji realizowane jest w ramach obowiązków służbowych. Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY na rok: 2013

Dofinansowanie zadań zleconych ze środków budżetu państwa

Część I. INFORMACJA

OGÓLNA

Numer ewidencyjny w DWM:Data wpływu:
Oferent:
Termin realizacji zadania:Data rozpoczęcia:Data zakończenia:
Miejsce realizacji zadania:
Nazwa zadania:
Zaakceptowana kwota dofinansowania ze środków MSiT (PLN):
w tym:kwota kosztów obsługi realizacji zadania:
kwota kosztów bezpośrednich:
% kosztów pośrednich:

Część II. OCENA FORMALNA

Elementy formalne i dokumenty:TAK/NIE/NIE DOTYCZYUwagi:
Dokumentacja składa się z następujących elementów:
Oferta złożona w terminie
Poprawnie wypełniony formularz oferty wg wzoru "Oferty realizacji zadania publicznego"
Statut
Zapis w statucie dający podstawę do złożenia oferty
Osoby upoważnione do

reprezentowania oferenta

Wysokość dofinansowania w roku 2011
Wysokość dofinansowania w roku 2012
Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
Podpisy osób upoważnionych zgodnie z wpisem do rejestru
Kosztorys
Regulamin pracy ośrodków dla kibiców
Ramowy program wdrażania projektu dla każdego lokalnego ośrodka projektu, zawierający opis zadań (sposób realizacji zadania wraz z proponowanym podziałem środków finansowych i uzasadnieniem wydatków w planie kosztów)
Ramowy program prac koordynatora krajowego
Wykaz planowanych miejsc

prowadzenia ośrodków kibicowskich

Wykaz obiektów i warunki korzystania z obiektów i urządzeń na potrzeby stworzenia ośrodka dla kibiców
Dane osób wyznaczonych do pełnienia funkcji krajowego koordynatora projektu i koordynatorów lokalnych ośrodków projektu
Szczegółowy program wdrażania projektu dla każdego lokalnego ośrodka dla kibiców, zawierający opis zadań (sposób realizacji zadania wraz z proponowanym podziałem środków finansowych i uzasadnieniem wydatków w planie kosztów)
Uchwały, porozumienia i umowy

dotyczące utworzenia ośrodków dla kibiców w partnerstwie z organami władzy samorządowej

Ocena pozytywna przy rozliczaniu podobnego zadania w 2011 r.
Ocena pozytywna przy rozliczaniu podobnego zadania w 2012 r.
Rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
Doświadczenie w realizacji zadań uwzględnionych we wniosku
Wykaz przeprowadzonych lub aktualnie wdrażanych projektów na rzecz środowiska kibiców
Ocena formalna:oferta podlega dalszej ocenie merytorycznej
Uwagi:

Przyczyny odrzucenia

oferty

Oferta została złożona po terminie
Ofertę złożył niewłaściwy podmiot
Zakres projektu nie wpisuje się w zakres oferty
Brak zapisu w statucie dającego podstawę do złożenia oferty
Brak zasobów rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość realizacji zadania
Oferta jest niekompletna
Dofinansowanie projektu przekracza termin 31 grudnia 2013 r.
Brak dofinansowania ze środków własnych i innych źródeł
Nieracjonalne proporcje kosztów do zamierzonych efektów
Błędy rachunkowe w kalkulacji kosztów
Negatywna ocena przy rozliczaniu podobnego zadania w 2012 r. lub 2011 r.

Część III. INFORMACJA MERYTORYCZNA

1. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa (PLN):
w tym:
kwota kosztów obsługi realizacji zadania (PLN):
kwota kosztów bezpośrednich (PLN):
% kosztów pośrednich:
2. Dofinansowanie ze środków własnych i z innych źródeł (PLN):
3. Całkowity koszt zadania z oferty (PLN):
Krótki opis projektu:
Finansowa strona oferty:TAK/NIEUwagi:
Poprawność kalkulacji kosztów
Zasadność poszczególnych pozycji finansowych
Dofinansowanie ze środków własnych i z innych źródeł
Podpis osoby sporządzającejData
Podpis Przewodniczącego Komisji konkursowej (w przypadku odrzucenia oferty) Data

Część IV. OCENA MERYTORYCZNA

Kryteria ocenyLiczba punktówUwagi
charakterystyka zadania
cele i zakładane rezultaty realizacji zadania
opis zadań koordynatora krajowego i lokalnych koordynatorów ośrodków projektu
spójność kosztów zadania z planowanymi działaniami
kalkulacja przewidywanych kosztów zadania uwzględniająca różne źródła ich finansowania
opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, opis ich przyczyn oraz skutków
opis grup adresatów zadania publicznego
zasięg realizacji zadania publicznego
harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia)
zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego
dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju
Razem:
Propozycja rozstrzygnięcia wg kryteriów przyjętych w Regulaminie Komisji konkursowej
UZASADNIENIE:
Wnioskowana kwota dotacji: Propozycja wysokości dofinansowania:
Podpis członka Komisji konkursowejData
Podpis członka Komisji konkursowejData
Podpis członka Komisji konkursowejData
Podpis członka Komisji

konkursowej

Data
Podpis członka Komisji konkursowejData
Podpis członka Komisji konkursowejData
Przewodniczący Komisji konkursowejData
Informacja o rozstrzygnięciu

(wypełnić po zatwierdzeniu Protokołu Zbiorczego przez Ministra Sportu i Turystyki)

Forma rozstrzygnięciaData zatwierdzenia Protokołu Zbiorczego przez Ministra Sportu i TurystykiKwota przyznanej dotacji (przy odmowie należy wpisać 0 zł)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KARTA ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ

WZÓR

Część I. INFORMACJA OGÓLNA
Nazwa Zleceniobiorcy:
Nr umowy:
Nazwa zadania zleconego:
Termin realizacji zadania:Data rozpoczęcia:Data zakończenia:
Miejsce realizacji zadania:
Ocena realizacji zadania zleconego:

Część II. OCENA REALIZACJI ZADANIA

Kryteria ocenyTAK/NIEUwagi:
Zadanie zrealizowane zgodnie w warunkami umowy i oferty
Cel zadania publicznego został zrealizowany
Załączona została dokumentacja potwierdzająca realizację zadania
Środki publiczne otrzymane na realizację zadania zostały wykorzystane prawidłowo
Sprawozdanie zostało złożone w terminie
Rozliczenie sporządzono rzetelnie, bez błędów formalnych i rachunkowych
Kwota rozliczenia przyjęta przez Zleceniodawcę
Kwota rozliczenia wykorzystana właściwie przez Zleceniobiorcę
Kwota przypisana do zwrotu (wraz z tytułem zwrotu)

Podpis pracownika:

Sprawdzono pod względem merytorycznym Sprawdzono pod względem finansowym

Akceptacja dyrektora departamentu: ZATWIERDZAM: