Powołanie i tryb działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych z części 40 - Turystyka... - OpenLEX

Powołanie i tryb działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych z części 40 - Turystyka w 2017 roku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2016.27

Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych z części 40 - Turystyka w 2017 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 oraz poz. 395) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych w części 40 - Turystka w 2017 roku, zwaną dalej "Komisją".
2. 
Komisja jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki w zakresie oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku w ramach ogłoszonego konkursu.
§  2. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji - Joanna Jędrzejewska-Debortoli;
2)
Członkowie Komisji:
a)
Ewa Bąk-Filipek,
b)
Karol Biedrzycki,
c)
Dominik Borek,
d)
Szymon Cienki,
e)
Tomasz Dzieńdziura,
f)
Wojciech Ejmont,
g)
Hanna Maria Jakonowska,
h)
Anna Kołtan,
i)
Elżbieta Kwiatkowska,
j)
Katarzyna Laskowska,
k)
Ewelina Macierzyńska-Szwaja,
l)
Monika Marek,
m)
Jolanta Osuchowska,
n)
Marcin Papierz,
o)
Olga Piekarzewska,
p)
Katarzyna Podhorodecka,
q)
Ewa Puciata,
r)
Sławomir Skrzydlewski,
s)
Iwona Szałkowska,
t)
Karolina Szuppe,
u)
Joanna Tomczak,
v)
Rafał Wilczkowski,
w)
Elżbieta Wyrwicz,
x)
przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej,
y)
przedstawiciel organizacji pozarządowej.
§  3. 
Komisja prowadzi prace na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulaminu Prac Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  4. 
Komisja ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Komisja składa się z Przewodniczącego oraz Członków, powołanych spośród pracowników Departamentu Turystyki, którzy pełnią przedmiotowe zadanie w ramach swoich obowiązków służbowych.

2. W skład Komisji wchodzi przedstawiciel organizacji pozarządowej oraz przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej, dalej jako "POT", wskazany przez Prezesa POT.

3. Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

4. Pracom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji.

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki wykonuje upoważniony przez niego Członek Komisji.

6. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych w ramach konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2017, dalej jako "oferty", zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu.

7. Przewodniczący Komisji wyznaczy maksymalnie 3 Członków Komisji do dokonania oceny formalnej wszystkich złożonych ofert.

8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferty, Komisja wzywa pisemnie do ich uzupełninia podmioty składające oferty, w terminie wskazanym przez Komisję.

9. Oceny merytorycznej każdej oferty dokonuje maksymalnie 3 Członków Komisji wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji. Wynik ostateczny stanowi średnia arytmetyczna z 3 ocen dokonanych przez wyznaczonych Członków Komisji.

10. Dla każdej oferty zostanie sporządzony Protokół oceny oferty. Wzór Protokołu oceny oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Prac Komisji Konkursowej.

11. Z prac Komisji zostanie sporządzony Protokół zbiorczy zawierający wykaz podmiotów, których oferty zostały rekomendowane do realizacji, nie zostały rekomendowane do realizacji, zostały umieszczone na liście rezerwowej lub zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Wzór Protokołu zbiorczego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Prac Komisji Konkursowej.

12. Przewodniczący Komisji przekazuje Protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, a następnie właściwemu członkowi kierownictwa resortu, upoważnionemu do wykonywania uprawnień i obowiązków dysponenta części budżetowej w zakresie części 40 Turystyka, do rozpatrzenia przedstawionych propozycji.

13. Właściwy członek kierownictwa resortu, po rozpatrzeniu przedstawionych w Protokole zbiorczym propozycji, zatwierdza wyniki konkursu.

14. Po zatwierdzeniu wyników konkursu przez właściwego członka kierownictwa resortu, wykazy podmiotów, których oferty zostały rekomendowane do realizacji, nie zostały rekomendowane do realizacji, zostały umieszczone na liście rezerwowej lub zostały odrzucone z przyczyn formalnych zostają opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce "Turystyka" oraz udostępnione w siedzibie Ministerstwa w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Załącznik Nr  1

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

zadania z zakresu turystyki realizowanego w ramach dotacji celowych w 2017 roku

Nr oferty DT- Nr ............

1. Nazwa Oferenta

......................................

adres: .....................................

2. Nazwa zadania - przedsięwzięcia

A. Ocena formalna

L.p.Wymogi formalnespełnianie

spełnia

nie

dotyczy

1Przygotowanie i złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
2Złożenie oferty zgodnie z terminem wskazanym w Ogłoszeniu o konkursie.
3Uwzględnienie turystyki lub krajoznawstwa w celach statutowych w zadaniach składającego ofertę podmiotu.
4Dołączenie obowiązującego statutu składającego ofertę.
5Dołączenie odpisu z KRS lub wydruku ze strony internetowej KRS.
6Złożenie na ofercie podpisów osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby podpisującej ofertę. Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę wynika z "innych" dokumentów niż odpis KRS lub statut, wymagane jest dołączenie do oferty tego dokumentu lub jego odpisu.
7Wkład osobowy w wysokości maksymalnie 10% kosztów całkowitych zadania.
8Wymagany wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% kosztów całkowitych zadania.
9Zakres merytoryczny zadania zgodny z priorytetami na rok 2017 wskazanymi w Ogłoszeniu o konkursie.
10Termin realizacji zadania zgodny z terminem wskazanym w Ogłoszeniu o konkursie.
11Okres działalności wnioskującego podmiotu wynosi minimum 2 lata;
12Wymagany minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego w wys. 100 tys. zł.
13Dołączenie umowy pomiędzy podmiotami składającymi ofertę wspólną.
14Dołączenie oświadczenia potwierdzającego, iż w stosunku do wnioskującego podmiotu nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji.
15Dołączenie oświadczenia potwierdzającego, że osoby uprawnione do dysponowania środkami wnioskującego podmiotu i do reprezentowania tego podmiotu w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
16Dołączenie oświadczenia wskazującego czy wnioskujący podmiot jest bądź nie jest "Zamawiającym" w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

Oferta została zakwalifikowana przez Komisję jako:

Spełniająca wymogi formalne / Niespełniająca wymogów formalnych

Podpisy Członków Komisji odpowiedzialnych za ocenę formalną:

1 . ..................................

2. ...................................

3.....................................

UWAGI:

B. Ocena merytoryczna

L.p.KRYTERIAMax liczba

pkt

Liczba

pkt

oceny

1Stopień realizacji celu publicznego oraz ocena wpływu realizacji zadania publicznego na rozwój turystyki.15
2Ocena efektów realizacji zadania publicznego i możliwości ich wykorzystania.15
3Przełożenie założonego celu na mierzalność rezultatów zadania publicznego.15
4Poprawność i efektywność kosztorysu.10
5Poprawność i realność harmonogramu realizacji zadania publicznego.10
6Ocena staranności oferty.10
7Skala oddziaływania zadania publicznego.5
8Ocena doboru miejsca i zasobów kadrowych.5
9Stopień innowacyjności projektu.5
10Ocena doświadczenia podmiotu w realizacji podobnych zadań publicznych.5
11Ocena dotychczasowej współpracy MSiT z podmiotem przy realizacji i rozliczaniu zadań publicznych.5
RAZEM100

Krótkie uzasadnienie oceny:

Podpis Członka Komisji dokonującego oceny merytorycznej:................................................

WYNIK OSTATECZNY: .......................... pkt (średnia arytmetyczna z 3 ocen)

przyznana dotacja ..................................zł.

Załącznik Nr  2

PROTOKÓŁ ZBIORCZY

Departament Turystyki

z dnia .........................r.

z oceny formalno-merytorycznej Komisji Konkursowej

INFORMACJE OGÓLNE
Zarządzenie powołujące Komisję KonkursowąZarządzenie Ministra Sportu i Turystyki nr ............. z dnia ..................2016 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych z części 40 - Turystyka w 2017

roku

Nazwa konkursuOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na 2017 rok
Struktura środków finansowych przeznaczona na dotacje w konkursie
Łączna kwota środków finansowych objętych konkursem - ......................................... .zł
Część ........... dział............. rozdz. ............... § ........ - ........... tys. zł
Suma zaproponowanych dotacjiOgółem pozostało

do

rozdysponowania

Struktura zaopiniowanych ofert
Łączna liczba złożonych ofert w konkursieLiczba ofert ocenionych

i zaopiniowanych pozytywnie (rekomendacja do realizacji)

Liczba ofert ocenionych pozytywnie

(w tym lista rezerwowa)

Liczba ofert odrzuconych przy ocenie merytorycznejLiczba ofert odrzuconych przy ocenie formalnej
LISTA PODMIOTÓW, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY REKOMENDOWANE DO REALIZACJI
Lp.Nr ofertyNazwa podmiotuNazwa zadania (tytuł/)Pozycja planuParagrafPropozycja dofinansowania

(w zł)

Decyzja Ministra Sportu i Turystyki o wysokości przyznanego dofinansowania (w zł)
1
2
3
LISTA PODMIOTÓW, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY OCENIONE POZYTYWNIE (w tym LISTA REZERWOWA)
Lp.Nr ofertyNazwa podmiotuNazwa zadaniaPozycja planu

rzeczowo-

finansowego

ParagrafPropozycja dofinansowania

(w zł)

Decyzja Ministra Sportu i Turystyki o wysokości przyznanego dofinansowania (w zł)
1
2
LISTA PODMIOTÓW, KTÓRYCH OFERTY NIE ZOSTAŁY REKOMENDOWANE DO REALIZACJI (odrzucone przy ocenie merytorycznej)
Lp.Nr ofertyNazwa podmiotuNazwa zadaniaLiczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej
1
2
3
LISTA PODMIOTÓW, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp.Nr ofertyNazwa podmiotuNazwa zadaniaUzasadnienie
1
2
3

Warszawa, dn. ..............................................................................................................................

(podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej oraz parafa na każdej

stronie Protokołu)

Członkowie Komisji Konkursowej

Imię i nazwiskoPodpisImię i nazwiskoPodpis
Potwierdzenie stanu środków finansowych przez Departament Ekonomiczno-Finansowy
Stan środków finansowych na dzień............................................
Część ..................................... dział ....................................... rozdz. ...................................... poz. "Planu rzeczowo-
finansowego" w cz. 40 budżetu państwa- Turystyka na rok 2017 w układzie zadaniowym
..............................................................................................................
(data, podpis dyrektora lub osoby upoważnionej)

Minister Sportu i Turystyki w dniu ____________ 2017 roku

Przyznaje środki finansowe w formie dotacji celowych na ww. zadania publiczne w wysokości ogółem............................................ zł

(słownie........................................................................................................... złotych)

.............................................................................

(pieczęć i podpis Ministra lub właściwego Członka Kierownictwa MSiT)

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).