Powołanie i tryb działania Komisji do spraw rekomendowania wysokości dofinansowania oraz rozpatrywania, w tym dokonywania oceny: ofert, wniosków o dofinansowanie, wystąpień i wniosków (ofert) o dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa albo Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, składanych w celu realizacji w 2022 r. wybranych zadań zlecanych przez Ministra Sportu i Turystyki w obszarze sportu wyczynowego i młodzieżowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2022.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw rekomendowania wysokości dofinansowania oraz rozpatrywania, w tym dokonywania oceny: ofert, wniosków o dofinansowanie, wystąpień i wniosków (ofert) o dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa albo Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, składanych w celu realizacji w 2022 r. wybranych zadań zlecanych przez Ministra Sportu i Turystyki w obszarze sportu wyczynowego i młodzieżowego

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 i z 2021 r. poz. 2054 i 2142), zwanej dalej: "ustawą o sporcie", art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 802 i 815), § 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1946) oraz § 3 i 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1638), zwanego dalej: "rozporządzeniem FRKF", zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję do spraw rekomendowania Ministrowi Sportu i Turystyki wysokości dofinansowania oraz rozpatrywania, w tym dokonywania oceny: ofert, wniosków o dofinansowanie, wystąpień i wniosków (ofert) o dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa albo Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, składanych w celu realizacji w 2022 r. wybranych zadań zlecanych przez Ministra Sportu i Turystyki w obszarze sportu wyczynowego i młodzieżowego, zwaną dalej "Komisją", której celem działania jest:
1)
ocena w ramach Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki, ofert o dofinansowanie (realizację) ze środków budżetu państwa zadań zlecanych przewidzianych do realizacji w 2022 r., zgodnie z przedmiotowo właściwym w danym przypadku jednym z niżej wymienionych programów:
a)
"Programem dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2022 roku";
b)
"Programem wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2022 roku";
c)
"Programem dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2022 roku";
d)
"Programem Super Trener - wsparcie szkolenia zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz przygotowania i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i osób głuchych w 2022 roku";
2)
ocena w ramach Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki, wniosków (ofert) o dofinansowanie (realizację) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z zakresu z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia FRKF, przewidzianych do realizacji w 2022 r., zgodnie z przedmiotowo właściwym w danym przypadku jednym z niżej wymienionych programów:
a)
"Programem dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży";
b)
"Programem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2022 roku";
c)
"Programem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2022 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego";
d)
"Programem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich";
e)
"Programem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2022";
f)
"Programem dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego";
3)
przedkładanie Ministrowi Sportu i Turystyki, po dokonaniu oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, rekomendacji lub opinii odnośnie proponowanej wysokości dofinansowania ze środków budżetu państwa albo Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań przewidzianych do realizacji w 2022 r., zgodnie z programami, o których mowa w pkt 1 lit. b-d oraz pkt 2 lit. b-f;
4)
rozpatrywanie zasadności i dokonywanie oceny wystąpień (wniosków) o dodatkowe dofinansowanie (środki) składanych w toku realizacji zadania oraz przedkładanie Ministrowi Sportu i Turystyki rekomendacji lub opinii odnośnie proponowanej wysokości ewentualnego dodatkowego dofinansowania, zgodnie z zasadami określonymi w przedmiotowo właściwym w danym przypadku jednym z programów, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  2. 
Komisja ma charakter opiniodawczo-doradczy.
§  3. 
Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z właściwymi programami wskazanymi w § 1 oraz "Regulaminem pracy Komisji", stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  4. 
1.  2
 W skład Komisji wchodzą:
1)
Angelika Głowienka - Przewodnicząca Komisji;
2)
Paweł Witkowski - Zastępca Przewodniczącej;
3)
Renata Dutkiewicz-Wiśniewska - Sekretarz Komisji w przypadkach postępowań dotyczących środków z budżetu państwa;
4)
Patrycja Wall - Sekretarz Komisji w przypadkach postępowań dotyczących środków z pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
5)
Rafał Brzostek;
6)
Wiktor Fidusiewicz;
7)
Artur Gąsiewski;
8)
Dorota Kuczkowska;
9)
Anna Kuder;
10)
Martyna Nagi;
11)
Kamila Obłękowska;
12)
Marcin Pawlik;
13)
Marta Przeździecka;
14)
Joanna Ratajczyk;
15)
Renata Rząca;
16)
Iwona Szczepańska;
17)
Agnieszka Szczurek;
18)
Karolina Szkurłat;
19)
Tomasz Wiśniewski;
20)
Anna Żukowska.
2. 
Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach w przypadkach, o których mowa w art. 24 § 1 pkt 1-4 i 6-7 oraz § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735).
§  5. 
1. 
Stosownie do treści poszczególnych programów, wskazanych w § 1 pkt 1 i 2 oraz Regulaminu pracy Komisji, zadaniem Komisji jest:
1)
ocena merytoryczna ofert lub wniosków o dofinansowanie, w tym również wystąpień (wniosków) o dodatkowe dofinansowanie (środki), następująca w przypadku pozytywnej oceny formalnej dokonanej przez pracownika Departamentu Sportu Wyczynowego i zatwierdzonej przez dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego;
2)
przedkładanie Ministrowi Sportu i Turystyki rekomendacji lub opinii odnośnie proponowanej wysokości dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2022 roku i ujętych w treści oferty lub wniosku (wystąpienia), uwzględniającej ocenę formalną i merytoryczną, o której mowa w pkt 1.
2. 
W przypadku "Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2022 roku", zadaniem Komisji jest ocena merytoryczna wystąpień (ofert) o dodatkowe dofinansowanie (środki), następująca w przypadku pozytywnej oceny formalnej dokonanej przez pracownika Departamentu Sportu Wyczynowego i zatwierdzonej przez dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego oraz przedkładanie Ministrowi Sportu i Turystyki rekomendacji lub opinii odnośnie proponowanej wysokości dodatkowego dofinansowania.
§  6. 
W obradach Komisji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć na zaproszenie Ministra Sportu i Turystyki lub dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego, inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań objętych przedmiotowo właściwym w danym przypadku jednym z programów, o których mowa w § 1.
§  7. 
Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
§  8. 
1. 
Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. 
Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  9. 
Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki całości środków przeznaczonych na dofinansowanie (realizację) zadań publicznych ujętych w programach wskazanych w § 1 lub z dniem 31 grudnia 2022 roku, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
§  10. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy zarządzenia nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Procedury nadzoru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 98).
§  11. 
W razie zmiany treści któregokolwiek z programów wskazanych w § 1, lub zmiany albo uchylenia zarządzenia, o którym mowa w § 10, z uwagi na wydanie nowego zarządzenia

w przedmiotowym zakresie, przepisy niniejszego zarządzenia oraz "Regulaminu pracy Komisji", stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§  12. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN PRACY KOMISJI

§  1. 
Komisja zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów biorących udział w naborze ofert, wniosków lub wystąpień.
§  2. 
1. 
Posiedzenia Komisji prowadzi i zwołuje Przewodnicząca/y Komisji lub Zastępca Przewodniczącej/go, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez Przewodniczącą/ego Komisji lub Zastępcę Przewodniczącej/go członek Komisji.
2. 
Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych ofert, wniosków lub wystąpień.
3. 
Prowadzenie dokumentacji z posiedzeń i prac Komisji, w tym protokołów oceny ofert, wniosków lub wystąpień nadzoruje jeden z Sekretarzy Komisji, właściwy ze względu na pochodzenie (źródło) środków przeznaczonych do dofinansowania określonego zadania (budżet państwa albo Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).
4. 
Z prac Komisji właściwy w danym przypadku Sekretarz Komisji albo członek Komisji wyznaczony przez Przewodniczącą/ego Komisji sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania. Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik nr 2 do procedury nadzoru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Procedury nadzoru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych (Dz.Urz. Min. Spor. poz. 98).
§  3. 
1. 
Komisja ocenia pod względem merytorycznym oferty, wnioski lub wystąpienia, ocenione pozytywnie pod względem formalnym przez pracownika Departamentu Sportu Wyczynowego wyznaczonego przez dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego i zatwierdzone przez dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego.
2. 
Ocena oferty, wniosku lub wystąpienia pod względem formalnym jest dokonywana z uwzględnieniem kryteriów formalnych zatwierdzonych przez Ministra Sportu i Turystyki we właściwym w danym przypadku programie.
3. 
Wartość merytoryczna ofert, wniosków oraz wystąpień (w tym ich zasadność) oceniana jest przez Komisję na podstawie kryteriów i warunków wskazanych w treści właściwego w danym przypadku programu, w tym:
1)
w przypadku ofert oraz wniosków dotyczących dofinansowania (realizacji) zadań objętych programami wskazanymi w § 1 pkt 1 lit. b-c i pkt 2 lit. b zarządzenia, z uwzględnieniem kryteriów i wartości punktowych takich jak:
a)
kryterium zgodności zakresu merytorycznego oferty albo wniosku z założeniami określonymi we właściwym programie (od 0 do 6 pkt.),
b)
kryterium stanu zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania (od 0 do 6 pkt.),
c)
kryterium doświadczenia oferenta/wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego rodzaju (ocena oparta jest na danych zawartych w ofercie/wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań; od 0 do 6 pkt.),
d)
kryterium wysokości udziału w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków z innych źródeł (od 0 do 6 pkt.),
e)
kryterium oszczędności i racjonalności kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania (od 0 do 6 pkt.),
f)
kryterium rzetelności i terminowości rozliczeń zadań w latach poprzednich - o ile zadania były zlecane (od 0 do 6 pkt.),
g)
kryterium realizacji zadania przez polski związek sportowy - dot. przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych, mistrzostw świata i mistrzostw Europy w sportach osób z niepełnosprawnościami (od 0 do 6 pkt.),
h)
kryterium liczby stypendystów i wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów w sportach osób z niepełnosprawnościami (od 0 do 6 pkt.),
i)
dodatkowe szczegółowe kryteria oceny dotyczące przygotowań do mistrzostw świata i mistrzostw Europy (poziom danego sportu; zasięg oceniany liczbą licencji zawodniczych, klubowych, trenersko-instruktorskich lub innych dokumentów potwierdzających przynależność do polskiego związku sportowego; wartość sportowa podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć sportowych i wysokości dofinansowania w latach 2018-2021) oraz przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych, mistrzostw świata i mistrzostw Europy w sportach osób z niepełnosprawnościami (liczba miejsc 1-3 w kategorii seniorów: IP 2020/2018, IG 2017, ostatnie MŚ, ME; liczba miejsc 4-8 w kategorii seniorów: IP 2020/2018, IG 2017, ostatnie MŚ; liczba szkolonych zawodników; liczba klubów; liczba trenerów; liczba zawodów mistrzowskich; liczba specjalistycznych zgrupowań zagranicznych; liczba łączna trenerów i zawodników w planowanym harmonogramie zadań) - od 0 do 6 pkt. w ramach każdego z ww. szczegółowych kryteriów dodatkowych;
2)
w przypadku ofert oraz wniosków dotyczących dofinansowania (realizacji) zadań objętych programami wskazanymi w § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia, z uwzględnieniem kryteriów i wartości punktowych takich jak:
a)
zgodność zakresu merytorycznego zadania z założeniami określonymi w programie (od 0 do 6 pkt.),
b)
liczbę osób realizujących Program wskazanych we wniosku (od 0 do 6 pkt.),
c)
wysokość udziału w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł (od 0 do 6 pkt.),
d)
oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania (od 0 do 6 pkt.),
e)
rzetelność i terminowość rozliczeń zadań w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane) (od 0 do 6 pkt.);
3)
w przypadku ofert oraz wniosków dotyczących dofinansowania (realizacji) zadań objętych programami wskazanymi w § 1 pkt 2 lit. a i c-f zarządzenia, z uwzględnieniem kryteriów i wartości punktowych takich jak:
a)
kryterium zgodności zakresu merytorycznego wniosku z obszarami zadań określonymi we właściwym programie oraz ich znaczenia dla realizacji zadań z tego obszaru (od 0 do 10 pkt. albo zwięzła ocena opisowa),
b)
kryterium stanu zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania, w tym zakres działań statutowych wnioskodawcy (od 0 do 10 pkt. albo zwięzła ocena opisowa),
c)
kryterium doświadczenia wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego rodzaju, w oparciu o dane zawarte we wniosku oraz dotychczasową współpracę z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej w latach 2018-2021 (od 0 do 10 pkt. albo zwięzła ocena opisowa),
d)
kryterium oszczędności i racjonalności kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania, w tym udział środków własnych, środków pozyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł (od 0 do 10 pkt. albo zwięzła ocena opisowa),
e)
kryterium rzetelności i terminowości rozliczeń zadań w latach poprzednich, o ile zadania były zlecane (od 0 do 10 pkt. albo zwięzła ocena opisowa);
4)
w przypadku wniosków (ofert) lub wystąpień o dodatkowe dofinansowanie (środki), składanych w toku realizacji zadań objętych programami wskazanymi w § 1 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 zarządzenia, z uwzględnieniem kryteriów i wartości punktowych takich jak:
a)
kryterium zgodności zakresu merytorycznego oferty, wniosku lub wystąpienia o dodatkowe dofinansowanie, z założeniami określonymi we właściwym programie oraz ich znaczenie dla realizacji zadań z tego obszaru (od 0 do 10 pkt.),
b)
kryterium uzyskiwanych wyników sportowych przez zawodników, w szczególności w międzynarodowych imprezach mistrzowskich rangi Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy w latach 2018-2021 oraz w roku realizacji zadania (od 0 do 10 pkt.),
c)
kryterium terminowości w zakresie przesyłania zmian w realizowanym programie oraz dochowywania terminów dotyczących przekazywania dokumentacji przed i po imprezach mistrzowskich (od 0 do 10 pkt.),
d)
kryterium oszczędności i racjonalności kalkulacji kosztów przewidzianych na realizacji zadania, w tym udział środków własnych, środków pozyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł (od 0 do 10 pkt.),
e)
kryterium stanu zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania, w tym koszty osobowe (od 0 do 10 pkt.);
5)
w przypadku wniosków (ofert) lub wystąpień o dodatkowe dofinansowanie (środki), składanych w toku realizacji zadania objętego programem wskazanym w § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia, z uwzględnieniem kryteriów i wartości punktowych takich jak:
a)
potencjał, w tym także zasięg, danego sportu (od 0 do 10 pkt.),
b)
liczba osób realizujących Program wskazanych we wniosku (od 0 do 10 pkt.),
c)
uzyskiwane wyniki sportowe kadry w bieżącym roku (od 0 do 10 pkt.),
d)
terminowość w zakresie przesyłania zmian w realizowanym Programie (od 0 do 10 pkt.).
4. 
Przy ocenie oferty, wniosku lub wystąpienia Komisja bierze pod uwagę ocenę realizacji zadań zleconych w latach poprzednich w zakresie rzetelności, terminowości i sposobu ich rozliczania, o ile zadania były zlecane.
5. 
Przy ocenie formalnej dokonywanej przez pracownika Departamentu Sportu Wyczynowego wyznaczonego przez dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego, zatwierdzanej następnie przez dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego, a także następującej później ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisję:
1)
w przypadku ofert oraz wniosków dotyczących dofinansowania (realizacji) zadań objętych programami wskazanymi w § 1 pkt 1 lit. b-d i pkt 2 lit. b zarządzenia, stosuje się wzór Protokołu oceny oferty/wniosku stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Komisji;
2)
w przypadku wniosków dotyczących dofinansowania (realizacji) zadań objętych programami wskazanymi w § 1 pkt 2 lit. a, c-f zarządzenia, stosuje się wzór Protokołu oceny wniosku stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji;
3)
w przypadku wniosków (ofert) lub wystąpień o dodatkowe dofinansowanie (środki), składanych w toku realizacji zadań objętych programami wskazanymi w § 1 zarządzenia, stosuje się wzór Protokołu oceny wniosku (oferty)/wystąpienia o dodatkowe dofinansowanie (środki), stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu pracy Komisji.
6. 
Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącej/go Komisji, a w przypadku jego nieobecności do Zastępcy Przewodniczącej/go.
7. 
Członkowi Komisji przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionego zdania odrębnego. Zdanie odrębne sporządza się w formie notatki służbowej ze wskazaniem merytorycznego uzasadnienia i dołącza do dokumentacji prowadzonej przez właściwego Sekretarza Komisji.
8. 
Na podstawie protokołów oceny ofert, wniosków lub wystąpień, dotyczących właściwego w danym przypadku programu, sporządzany jest protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w roku 2022.
9. 
Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze oferty albo uznaniu wniosku lub wystąpienia oraz wysokości przyznanych środków finansowych zatwierdza Minister Sportu i Turystyki.
10. 
Decyzja, o której mowa w ust. 6 i ostateczne rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 8, nie stanowią decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Od ww. decyzji i ostatecznego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.
11. 
W przypadku uznania zasadności przyznania przez Ministra Sportu i Turystyki dodatkowego dofinansowania w kwocie innej niż wnioskowana, Komisja podejmuje decyzję o wezwaniu wnioskodawcy do przedłożenia w terminie 30 dni zaktualizowanego wniosku (oferty) lub wystąpienia. Nieprzedłożenie zaktualizowanego wniosku (oferty) lub wystąpienia powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załącznik Nr  1

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY/WNIOSKU

Załącznik Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w roku 2022 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Załącznik Nr  3

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU (OFERTY)/WYSTĄPIENIA O DODATKOWE DOFINANSOWANIE (ŚRODKI)

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021.r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).
2 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 24 z dnia 17 maja 2022 r. (Dz.Urz.MSiT.2022.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 maja 2022 r.