Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2019.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 4
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw rekomendowania wysokości dofinansowania oraz rozpatrywania, w tym dokonywania oceny: ofert, wniosków o dofinansowanie, wystąpień i wniosków (ofert) o dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa albo Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, składanych w celu realizacji w 2019 r. wybranych zadań zlecanych przez Ministra Sportu i Turystyki w obszarze sportu wyczynowego

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318), art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), zwanej dalej jako: "ustawa o sporcie", art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354) oraz § 3 i 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1801), zwanego dalej jako: "rozporządzenie FRKF", zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję do spraw rekomendowania wysokości dofinansowania oraz rozpatrywania, w tym dokonywania oceny: ofert, wniosków o dofinansowanie, wystąpień i wniosków (ofert) o dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa albo Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, składanych w celu realizacji w 2019 r. wybranych zadań zlecanych przez Ministra Sportu i Turystyki w obszarze sportu wyczynowego, zwaną dalej "Komisją", której celem działania jest:
1) ocena w ramach Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki ofert o dofinansowanie (realizację) ze środków budżetu państwa zadań zlecanych przewidzianych do realizacji w 2019 r., zgodnie z przedmiotowo właściwym w danym przypadku jednym z niżej wymienionych programów:
a) "Programem dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r." ogłoszonym decyzją nr 63 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 93),
b) "Programem wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2019 r." ogłoszonym decyzją nr 65 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 98),
c) "Programem dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2019 r." ogłoszonym decyzją nr 67 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 103);
2) ocena w ramach Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosków (ofert) o dofinansowanie (realizację) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z zakresu z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia FRKF, przewidzianych do realizacji w 2019 r., zgodnie z przedmiotowo właściwym w danym przypadku, w szczególności jednym z niżej wymienionych programów:
a) "Programem dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" ogłoszonym decyzją nr 69 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 105),
b) "Programem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 r." ogłoszonym decyzją nr 70 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 106),
c) "Programem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2019 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego" ogłoszonym decyzją nr 68 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 104),
d) "Programem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich" ogłoszonym decyzją nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 1);
3) przedkładanie Ministrowi Sportu i Turystyki, po dokonaniu oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, rekomendacji odnośnie proponowanej wysokości dofinansowania ze środków budżetu państwa albo Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań przewidzianych do realizacji w 2019 r., zgodnie z programami, o których mowa w pkt 1 lit. b-c oraz pkt 2 lit. b-d;
4) rozpatrywanie zasadności i dokonywanie oceny wystąpień (wniosków) o dodatkowe dofinansowanie (środki) składanych w toku realizacji zadania oraz przedkładanie Ministrowi Sportu i Turystyki rekomendacji odnośnie proponowanej wysokości ewentualnego dodatkowego dofinansowania, zgodnie z zasadami określonymi w przedmiotowo właściwym w danym przypadku jednym z programów, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  2.  Komisja ma charakter opiniodawczo-doradczy.
§  3.  Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z właściwymi programami wskazanymi w § 1 pkt 1 i 2 oraz "Regulaminem pracy Komisji", stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.
§  4. 
1.  W skład Komisji wchodzą:
1) Marcin Nowak - Przewodniczący Komisji;
2) Anna Kuder - Zastępca Przewodniczącego;
3) Renata Dutkiewicz-Wiśniewska - Sekretarz Komisji w przypadkach postępowań dotyczących środków z budżetu państwa;
4) Paweł Rodzoch - Sekretarz Komisji w przypadkach postępowań dotyczących środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
5) Kamil Ancygier;
6) Artur Gąsiewski;
7) Angelika Głowienka;
8) Jacek Janowicz;
9) Agnieszka Ludwicka;
10) Marta Przeździecka;
11) Joanna Ratajczyk;
12) Tomasz Wiśniewski;
13) Paweł Witkowski.
2.  Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach w przypadkach, o których mowa w art. 24 § 1 pkt 1-4 i 6-7 oraz § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60).
§  5.  Stosownie do treści poszczególnych programów, wskazanych w § 1 pkt 1 i 2 oraz Regulaminu pracy Komisji, zadaniem Komisji jest:
1) ocena merytoryczna ofert lub wniosków o dofinansowanie, w tym również wystąpień (wniosków) o dodatkowe dofinansowanie (środki), następująca w przypadku pozytywnej oceny formalnej dokonanej przez pracownika Departamentu Sportu Wyczynowego i zatwierdzonej przez dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego;
2) prowadzenie ewentualnych negocjacji z polskimi związkami sportowymi w przypadkach dotyczących dofinansowania realizacji zlecanych zadań publicznych, o których mowa w art. 29 ust. 7 ustawy o sporcie;
3) przedkładanie Ministrowi Sportu i Turystyki rekomendacji odnośnie proponowanej wysokości dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2019 r. i ujętych w treści oferty lub wniosku (wystąpienia), uwzględniającej ocenę formalną i merytoryczną, o której mowa w pkt 1.
§  6.  W obradach Komisji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć na zaproszenie Ministra Sportu i Turystyki lub dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego, inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań objętych przedmiotowo właściwym w danym przypadku jednym z programów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2.
§  7.  Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
§  8. 
1.  Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2.  Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  9.  Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki całości środków przeznaczonych na dofinansowanie (realizację) zadań publicznych ujętych w programach wskazanych w § 1 pkt 1 i 2 lub z dniem 31 grudnia 2019 r., w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
§  10.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą decyzją zastosowanie mają przepisy zarządzenia nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Procedury nadzoru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 98).
§  11.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRACY KOMISJI

§  1.  Komisja zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty biorące udział w naborze ofert, wniosków lub wystąpień.
§  2. 
1.  Posiedzenia Komisji prowadzi i zwołuje Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego Komisji lub Zastępcę Przewodniczącego członek Komisji.
2.  Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych ofert, wniosków lub wystąpień.
3.  Prowadzenie dokumentacji z posiedzeń i prac Komisji, w tym protokołów oceny ofert, wniosków lub wystąpień nadzoruje jeden z Sekretarzy Komisji, właściwy ze względu na pochodzenie (źródło) środków przeznaczonych do dofinansowania określonego zadania (budżet państwa albo Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).
4.  Z prac Komisji właściwy w danym przypadku Sekretarz Komisji albo członek Komisji wyznaczony przez przewodniczącego Komisji sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania. Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik nr 2 do procedury nadzoru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Procedury nadzoru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 98).
§  3. 
1.  Komisja ocenia pod względem merytorycznym oferty, wnioski lub wystąpienia, ocenione pozytywnie pod względem formalnym przez pracownika Departamentu Sportu Wyczynowego wyznaczonego przez Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego.
2.  Ocena oferty, wniosku lub wystąpienia pod względem formalnym jest dokonywana z uwzględnieniem kryteriów formalnych zatwierdzonych przez Ministra Sportu i Turystyki we właściwym w danym przypadku programie.
3.  Wartość merytoryczna ofert, wniosków oraz wystąpień (w tym ich zasadność) oceniana jest przez Komisję na podstawie kryteriów i warunków wskazanych w treści właściwego w danym przypadku programu, w tym:
1) w przypadku ofert oraz wniosków dotyczących dofinansowania (realizacji) zadań objętych programami wskazanymi w § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b decyzji, z uwzględnieniem kryteriów i wartości punktowych takich jak:
a) kryterium zgodności zakresu merytorycznego oferty albo wniosku z założeniami określonymi we właściwym programie (od 1 do 6 pkt),
b) kryterium stanu zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania (od 1 do 6 pkt),
c) kryterium doświadczenia oferenta/wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego rodzaju (ocena oparta jest na danych zawartych w ofercie/wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań; od 1 do 6 pkt),
d) kryterium wysokości udziału w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków z innych źródeł (od 1 do 6 pkt),
e) kryterium oszczędności i racjonalności kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania (od 1 do 6 pkt),
f) kryterium rzetelności i terminowości rozliczeń zadań w latach poprzednich - o ile zadania były zlecane (od 1 do 6 pkt),
g) kryterium prawidłowości realizacji zadania przez polski związek sportowy - dot. przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych, mistrzostw świata i mistrzostw Europy w sportach osób z niepełnosprawnościami (od 1 do 6 pkt),
h) dodatkowe szczegółowe kryteria oceny dotyczące przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy (poziom danego sportu; zasięg oceniany liczbą licencji zawodniczych, klubowych, trenersko-instruktorskich lub innych dokumentów potwierdzających przynależność do polskiego związku sportowego; wartość sportowa podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć sportowych i wysokości dofinansowania w latach 2015-2018) oraz przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych, mistrzostw świata i mistrzostw Europy w sportach osób z niepełnosprawnościami (liczba miejsc 1-3 w kategorii seniorów: IP, IG, MŚ, ME; liczba miejsc 4-8 w kategorii seniorów: IP, IG, MŚ; liczba szkolonych zawodników; liczba klubów; liczba trenerów; liczba zawodów mistrzowskich; liczba zgrupowań zagranicznych; stypendia sportowe) - od 1 do 6 pkt w ramach każdego z ww. szczegółowych kryteriów dodatkowych;
2) w przypadku ofert oraz wniosków dotyczących dofinansowania (realizacji) zadań objętych programami wskazanymi w § 1 pkt 2 lit. a, c i d decyzji, z uwzględnieniem kryteriów i wartości punktowych takich jak:
a) kryterium zgodności zakresu merytorycznego wniosku z obszarami zadań określonymi we właściwym programie oraz ich znaczenie dla realizacji zadań z tego obszaru (od 1 do 10 pkt),
b) kryterium zasięgu sportu mierzonego liczbą licencji zawodniczych, klubowych, trenersko-instruktorskich lub innym dokumentem potwierdzającym przynależności do polskiego związku sportowego (od 1 do 10 pkt),
c) kryterium wartości sportowej podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć sportowych i wysokości dofinansowania w latach 2015-2018 oraz doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (od 1 do 10 pkt),
d) kryterium oszczędności i racjonalności kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania, w tym udział środków własnych, środków pozyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy UE oraz z innych źródeł (od 1 do 10 pkt),
e) kryterium stanu zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania, w tym koszty osobowe (od 1 do 10 pkt);
3) w przypadku wniosków (ofert) lub wystąpień o dodatkowe dofinansowanie (środki), składanych w toku realizacji zadań objętych programami wskazanymi w § 1 pkt 1 i 2 decyzji, z uwzględnieniem kryteriów i wartości punktowych takich jak:
a) kryterium zgodności zakresu merytorycznego oferty, wniosku lub wystąpienia o dodatkowe dofinansowanie, z założeniami określonymi we właściwym programie oraz ich znaczenie dla realizacji zadań z tego obszaru (od 1 do 10 pkt),
b) kryterium uzyskiwanych wyników sportowych przez zawodników, w szczególności w międzynarodowych imprezach mistrzowskich rangi Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy w latach 2016-2018 oraz w roku realizacji zadania (od 1 do 10 pkt),
c) kryterium terminowości w zakresie przesyłania zmian w realizowanym programie oraz dochowywania terminów dotyczących przekazywania dokumentacji przed i po imprezach mistrzowskich (od 1 do 10 pkt),
d) złożenie do MSiT strategii rozwoju danego sportu przez właściwy polski związek sportowy, która została określona w Programie Rozwoju Sportu do roku 2020 (PRS 2020), w ramach kierunku interwencji 3.4.2. pn. Stworzenie kompleksowych strategii rozwoju poszczególnych sportów lub grup sportów (od 1 do 10 pkt),
e) kryterium oszczędności i racjonalności kalkulacji kosztów przewidzianych na realizacji zadania, w tym udział środków własnych, środków pozyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy UE oraz z innych źródeł (od 1 do 10 pkt),
f) kryterium stanu zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania, w tym koszty osobowe (od 1 do 10 pkt).
4.  Przy ocenie oferty, wniosku lub wystąpienia Komisja bierze pod uwagę ocenę realizacji zadań zleconych w latach poprzednich w zakresie rzetelności, terminowości i sposobu ich rozliczania.
5.  Przy ocenie formalnej dokonywanej przez pracownika Departamentu Sportu Wyczynowego wyznaczonego przez Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego, a także następującej później ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisję:
1) w przypadku ofert oraz wniosków dotyczących dofinansowania (realizacji) zadań objętych programami wskazanymi w § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b decyzji, stosuje się wzór Protokołu oceny oferty/wniosku stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Komisji;
2) w przypadku wniosków (ofert) dotyczących dofinansowania (realizacji) zadań objętych programami wskazanymi w § 1 pkt 2 lit. a, c i d decyzji, stosuje się wzór Protokołu oceny wniosku/oferty stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji;
3) w przypadku wniosków (ofert) lub wystąpień o dodatkowe dofinansowanie (środki), składanych w toku realizacji zadań objętych programami wskazanymi w § 1 pkt 1 i 2 decyzji, stosuje się wzór Protokołu oceny wniosku (oferty)/wystąpienia o dodatkowe dofinansowanie (środki), stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu pracy Komisji.
6.  Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji.
7.  Na podstawie protokołów oceny ofert, wniosków lub wystąpień, dotyczących właściwego w danym przypadku programu, sporządzany jest protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w roku 2019.
8.  Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze oferty albo uznaniu wniosku lub wystąpienia oraz wysokości przyznanych środków finansowych zatwierdza Minister Sportu i Turystyki.
9.  Decyzja, o której mowa w ust. 6 i ostateczne rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 8, nie stanowią decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60). Od ww. decyzji i ostatecznego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.
10.  W przypadku przyznania przez Ministra Sportu i Turystyki dodatkowego dofinansowania w kwocie innej niż wnioskowana, Komisja wzywa wnioskodawcę do przedłożenia w terminie 30 dni zaktualizowanego wniosku (oferty) lub wystąpienia. Nieprzedłożenie zaktualizowanego wniosku (oferty) lub wystąpienia powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załącznik Nr  1

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY/WNIOSKU

Załącznik Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU/OFERTY 2 o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w roku 2019 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Załącznik Nr  3

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU (OFERTY)/WYSTĄPIENIA O DODATKOWE DOFINANSOWANIE (ŚRODKI)

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).