Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2013.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 5 marca 2013 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania wniosków o wspieranie procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014 i Rio de Janeiro 2016

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2)) oraz art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.3)), w związku z § 2 ust. 2 załącznika do Zarządzenia nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Komisję o charakterze opiniodawczo-doradczym do spraw opiniowania wniosków o wspieranie procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014 i Rio de Janeiro 2016, zwaną dalej "Komisją".
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Wojciech Wasiak - Przewodniczący;
2) Kajetan Broniewski - Zastępca Przewodniczącego;
3) Katarzyna Antkiewicz - Sekretarz;
4) Tomasz Marcinkowski - Członek;
5) Jan Pośnik - Członek.
§  2. Zadaniem Komisji jest:
1) ocena formalna i merytoryczna wniosków;
2) prowadzenie negocjacji z organizacjami spoza sektora finansów publicznych o zasięgu ogólnopolskim, powołanymi dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej w zakresie sportu.
§  3. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem pracy Komisji", stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§  4. Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
§  5.
1. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Wykonywanie zadań w Zespole traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  6. Komisja ulega rozwiązaniu po rozpatrzeniu wniosków o wspieranie procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014 i Rio de Janeiro 2016, nie później jednak niż z dniem 31 grudnia 2013 r.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRACY KOMISJI

§  1. Komisja zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów składających wnioski.
§  2.
1. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego członek Komisji.
2. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji prac Komisji. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania.

Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.

3. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności przez pisemnie upoważnionego przez Przewodniczącego członka Komisji, w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych wniosków.
§  3.
1. Komisja ocenia pod względem formalnym i merytorycznym złożone wnioski.
2. Wartość merytoryczna wniosków oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych (1-6 pkt):
1) spełnienie wymogów formalnych;
2) zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;
3) zasięg działania wnioskodawcy;
4) stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
5) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych w ofercie, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań);
6) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł;
7) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
8) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adoptowania i rozszerzania projektu na inne środowiska;
9) rzetelność i terminowość rozliczeń realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).
3. Komisja sporządza protokół zbiorczy z rekomendowaną wysokością dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2013 r. Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik do Regulaminu.
4. Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze wniosków oraz o wysokości dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki.
5. Po przyznaniu przez Ministra Sportu i Turystyki kwoty dofinansowania, Komisja prowadzi z Wnioskodawcą negocjacje zakresu rzeczowego nowego wniosku, zaktualizowanego przez Wnioskodawcę do wysokości przyznanego dofinansowania.
§  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie pracy Komisji zastosowanie ma Zarządzenie Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ ZBIORCZY - cz.

Departament Sportu Wyczynowego

z oceny Komisji

z dnia ………........ 2013 r.

INFORMACJE OGÓLNE
Zarządzenie powołujące Zespół
Nazwa programuWspieranie procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014 i Rio de Janeiro 2016
Struktura środków finansowych przeznaczona na dotacje w konkursie
Łączna kwota środków finansowych objętych negocjacjami - .................zł, w tym:

Część 25 dział ... rozdz. ... § ... czynność ..... "Plan rzeczowo - finansowy w części 25 - Kultura fizyczna na 2013 r. w układzie zadaniowym" - ..............zł,

Poz. podzadania w budżecie zadaniowym ...

Suma zaproponowanych dotacji0,00Ogółem pozostało do rozdysponowania0,00
Struktura zaopiniowanych wniosków
Łączna liczba złożonych w konkursieLiczba zaopiniowanych pozytywnieLiczba zaopiniowanych negatywnieLiczba odrzuconych z przyczyn formalnych
LISTA PODMIOTÓW, KTÓRYCH WNIOSKI ZOSTAŁY ZAOPINIOWANE POZYTYWNIE
LpLpNr wnioskuNazwa podmiotuPropozycja KomisjiDecyzja Minister Sportu
ogółemdofinansowania (w zł)i Turystyki (w zł)
LISTA PODMIOTÓW, KTÓRYCH WNIOSKI ZOSTAŁY ODRZUCONE Z PRZYCZYNFORMALNYCH
LpNr wnioskuNazwa PodmiotuNazwa zadania
LISTA PODMIOTÓW. KTÓRYCH WNIOSKI ZOSTAŁY ZAOPINIOWANE NEGATYWNIE
LpNr wnioskuNazwa PodmiotuNazwa zadania

Warszawa, dn. ………....... 2013 roku …………………………………......

(podpis i pieczęć służbowa przewodniczącego Komisji oraz parafa

na każdej stronie Protokołu).

Członkowie Komisji:

Imię i NazwiskoPodpis
1. Wojciech Wasiak
2. Kajetan Broniewski
3. Katarzyna Antkiewicz
4. Tomasz Marcinkowski
5. Jan Pośnik
Potwierdzenie stanu środków finansowych przez Departament Ekonomiczno-Finansowy
Stan środków finansowych na dzień .............

część 25 dział ..... rozdz. ..... § .... czynność .......

poz. "Plan rzeczowo - finansowy w części 25 - Kultura Fizyczna na 2013 r. w układzie zadaniowym"- ................. zł,

Poz. czynności w budżecie zadaniowym .........

.........................................................
(data, pieczęć i podpis dyrektora lub osoby upoważnionej)

Minister Sportu i Turystyki w dniu ...................

zatwierdza propozycje Komisji i przyznaje środki finansowe w formie dotacji celowych na ww. zadania publiczne w wysokości ogółem: ……………………............ zł

(słownie: ......................................................................... złotych, 00/100).

………………………………………………….

(pieczęć i podpis Ministra Sportu i Turystyki)