Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2019.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 31
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach naboru wniosków na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "SKAUT"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach naboru na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "SKAUT", jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu Turystyki, zwaną dalej "Komisją".
§  2.  W skład Komisji wchodzą:
1) Dariusz Buza - Przewodniczący;
2) Wojciech Dobrowolski - Zastępca Przewodniczącego;
3) Katarzyna Kacprzyk - Sekretarz;
4) Marcin Brzychcy;
5) Agnieszka Grygoruk;
6) Grażyna Felczak;
7) Wojciech Jakubowski;
8) Piotr Jasiukajć;
9) Marzena Kulak;
10) Monika Kaniewska;
11) Anna Mikielska;
12) Agnieszka Myrcha;
13) Teresa Pałczyńska;
14) Karina Pazura;
15) Maciej Pliszka;
16) Bożenna Potentas;
17) Aneta Rosa-Szymańska;
18) Maciej Rosiński;
19) Magdalena Sadowska;
20) Magdalena Skrzeczyńska;
21) Agnieszka Sut - Angowska;
22) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;
23) Iwona Szczepańska;
24) Beata Szeląg;
25) Dorota Wysocka;
26) Marzena Złotkowska;
27) Piotr Wencel.
§  3. 
1.  Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji oceniającej", stanowiącym załącznik Nr 1 do decyzji.
2.  Wzór "Protokołu oceny wniosku" stanowi załącznik Nr 2 do decyzji.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2019

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).