Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2018.88

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 60
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich, na dofinansowanie w 2019 r. - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - zadania publicznego "Sport Akademicki"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków konkursowych składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie 2019 r. - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - zadania publicznego "Sport Akademicki", jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu Turystyki, zwaną dalej "Komisją".
§  2.  W skład Komisji wchodzą:
1) Dariusz Buza - Przewodniczący;
2) Wojciech Dobrowolski - Zastępca Przewodniczącego;
3) Magdalena Skrzeczyńska- Sekretarz;
4) Marcin Brzychcy;
5) Szymon Cienki;
6) Grażyna Felczak;
7) Wojciech Jakubowski;
8) Piotr Jasiukajć;
9) Bartłomiej Kamiński;
10) Katarzyna Kacprzyk;
11) Monika Kaniewska;
12) Marzena Kulak;
13) Anna Mikielska;
14) Agnieszka Myrcha;
15) Teresa Pałczyńska;
16) Marcin Paprocki;
17) Maciej Pliszka;
18) Bożenna Potentas;
19) Aneta Rosa-Szymańska;
20) Maciej Rosiński;
21) Magdalena Sadowska;
22) Honorata Siek;
23) Agnieszka Sut - Angowska;
24) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;
25) Beata Szeląg;
26) Iwona Szczepańska.
§  3. 
1.  Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji oceniającej", stanowiącym załącznik Nr 1 do decyzji.
2.  Wzór "Protokołu oceny wniosku" stanowi załącznik Nr 2 do decyzji.
§  4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą decyzją mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Procedury nadzoru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych.
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§  1. 
1.  Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2.  Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3.  Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.
4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.
5.  Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.
§  2. 
1.  Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianego dla zadań realizowanych w 2019 r. W ramach programu "Sport Akademicki", w formie protokołu zbiorczego.
2.  Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - protokołów oceny wniosków sporządzonych przez członków Komisji.
3.  Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
4.  Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.
5.  Zaopiniowany pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w protokole oceny wniosku, co najmniej 60 punktów.
6.  Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.
7.  Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania w obecności co najmniej 5 członków Komisji.
§  3. 
1.  Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego, w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
2.  W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno - Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.
3.  Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
4.  Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.
§  4.  Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl. w zakładce Sport Powszechny.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2019 ze środków FRKF

w ramach programu "Sport Akademicki"

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).