Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2013.21

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania członków Rady Powierniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) w związku z § 10 ust. 1 statutu Muzeum Narodowego w Warszawie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 15 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Warszawie (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 17 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 26) zarządza się, co następuje:
§  1. 2 Powołuje się członków Rady Powierniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie na pięcioletnią kadencję w latach 2013 - 2018, w następującym składzie:
1) prof. dr hab. Witold Orłowski - przewodniczący;
2) członkowie:
a) Jan Krzysztof Bielecki,
b) prof. dr hab. Piotr Bieliński,
c) Paweł Kastory,
d) Andrzej Klesyk,
e) Tomasz Konior,
f) Jack Lohman,
g) Wojciech Pawłowski,
h) prof. dr hab. Maria Poprzęcka,
i) Antoni Reczek,
j) Anda Rottenberg,
k) dr hab. Andrzej Szczerski,
l) Aldona Wejchert,
m) prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).
2 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MKiDN.2015.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lipca 2015 r.