Powołanie członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego. - OpenLEX

Powołanie członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.55

Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego:
1)
Dr Jacek Antczak

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku;

2)
Prof. dr hab. Ryszard Bartel

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Gdańsku;

3)
Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz

Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski;

4)
Dr hab. Wacław Florek

Instytut Geografii, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku;

5)
Prof. dr hab. Maciej Gromadzki

Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku;

6)
Dr hab. Maria Herbichowa

Uniwersytet Gdański;

7)
Prof. dr hab. Tomasz Heese

Katedra Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Gdański;

8)
Dr hab. Zbigniew Mudryk

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku;

9)
Dr Kazimierz Rabski

Europejska Unia Ochrony Wybrzeża - Polska, w Szczecinie;

10)
Prof. dr hab. Karol Rotnicki

Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu;

11)
Dr Krzysztof Skóra

Stacja Morska Instytutu Oceanografii, Uniwersytet Gdański;

12)
Mgr inż. Jan Szramka

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku;

13)
Andrzej Kopiniak

Wójt Gminy Smołdzino;

14) 1
Sławomir Ziemianowicz

Starosta Powiatu Słupskiego;

15) 2
Ryszard Wenta

Starosta Powiatu Lęborskiego;

16)
mgr Paweł Pawlaczyk

Klub Przyrodników w Świebodzinie;

17)
Wojciech Dziedzic

Urząd Morski w Słupsku;

18) 3
Kazimierz Kleina

przedstawiciel Sejmiku Województwa Pomorskiego.

19) 4
Zdzisław Kołodziejski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Strzelinie;

20) 5
dr hab. Maciej Przewoźniak

Wydział Architektury Politechnika Gdańska.

§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 7 Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r., zmienione zarządzeniem Nr 23 Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2003 r. oraz zarządzeniem Nr 49 Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Rady Słowińskiego Parku Narodowego.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 37 z dnia 20 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.3.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lipca 2007 r.
2 § 1 pkt 15 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 37 z dnia 20 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.3.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lipca 2007 r.
3 § 1 pkt 18 dodany przez § 1 zarządzenia nr 39 z dnia 24 maja 2005 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.05.3.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 2005 r.
4 § 1 pkt 19 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 37 z dnia 20 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.3.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lipca 2007 r.
5 § 1 pkt 20 dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 37 z dnia 20 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.3.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lipca 2007 r.