Powołanie członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.53

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego:
1) 1
mgr inż. Leszek Burakowski

Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie;

2)
dr hab. Tadeusz Chmielewski

Politechnika Lubelska;

3)
dr hab. Roman Dziedzic

Akademia Rolnicza w Lublinie;

4)
prof. dr hab. Dominik Fijałkowski

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

5)
dr Tadeusz Grądziel

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

6)
prof. dr hab. Marian Harasimiuk

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

7)
mgr inż. Marek Kopieniak

Wójt Gminy Hańsk;

8)
prof. dr hab. Witold Kowalik

Akademia Rolnicza w Lublinie;

9)
dr Jarosław Krogulec

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne;

10)
dr hab. Bogdan Lorens

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej;

11)
dr hab. Jacek Łętowski

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej;

12) 2
mgr inż. Jan Kraczek

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie;

13)
mgr Beata Sielewicz

Wojewódzki Konserwator Przyrody w Lublinie;

14)
prof. dr hab. Witold Stępniewski

Politechnika Lubelska;

15)
prof. dr hab. Florian Święs

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej;

16)
mgr Andrzej Wasilewski

PTTK w Lublinie;

17)
prof. dr hab. Władysława Wojciechowska

Katolicki Uniwersytet Lubelski;

18)
prof. dr hab. Iwo Wojciechowski

Akademia Rolnicza w Lublinie;

19) 3
prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk

Zakład Hydrografii Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 53 z dnia 7 maja 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 maja 2008 r.
2 § 1 pkt 12:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 37 z dnia 17 lipca 2006 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.06.4.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 24 z dnia 4 marca 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.3.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 marca 2008 r.

3 § 1 pkt 19 dodany przez § 1 zarządzenia nr 38 z dnia 24 maja 2005 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.05.3.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 2005 r.