Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.46

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych:
1) 1
Jan Sypek

Radny Rady Gminy Lewin Kłodzki;

2)
prof. dr hab. Władysław Barzdajn

Katedra Hodowli Lasu, Akademia Rolnicza w Poznaniu;

3)
prof. dr hab. Adam Boratyński

Instytut Dendrologii PAN;

4)
prof. dr hab. Stefan Cacoń

Katedra Geodezji i Fitogrametrii, Akademia Rolnicza we Wrocławiu;

5)
prof. dr hab. Wojciech Ciężkowski

Zakład Geologii i Wód Mineralnych, Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej;

6)
prof. dr Tadeusz Chodak

Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego we Wrocławiu;

7)
Stanisław Dunaj

Rada Miejska w Radkowie;

8) 2
mgr inż. Kazimierz Pakulski

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu;

9)
doc. dr hab. Zbigniew Jakubiec

Zakład Ochrony Przyrody PAN, Dolnośląska Stacja Terenowa we Wrocławiu;

10)
mgr Halina Liberacka

Wojewódzki Konserwator Przyrody, Dolnośląski Urząd Wojewódzki;

11) 3
mgr inż. Aneta Potoczna

Kierownik referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich Urząd Miasta Kudowa Zdrój;

12)
prof. dr hab. Jacek Michalski

Katedra Entomologii Leśnej w Poznaniu;

13)
prof. dr hab. Michał Mierzejewski

Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski;

14)
prof. dr hab. Stanisław Miścicki

Katedra Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

15)
Prof. dr hab. Antoni Ogorzałek

Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego;

16)
dr Krystyna Pender

Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski;

17)
prof. dr hab. Maria Pulinowa

Katedra Geografii Fizycznej, Uniwersytet Śląski;

18)
Wojciech Szlosberger

Rada Miejska w Szczytnej;

19)
prof. dr hab. Andrzej Witkowski

Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego;

20)
dr Jurand Wojewoda

Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski.

§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 43 Ministra Środowiska z dnia 22 października 2003 r. w sprawie powołania Rady Parku Narodowego Gór Stołowych.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 24 z dnia 18 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.3.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 2007 r.
2 § 1 pkt 8:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 36 z dnia 17 lipca 2006 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.06.4.101) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 51 z dnia 5 maja 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 maja 2008 r.

3 § 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 24 z dnia 18 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.3.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 2007 r.