Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.42

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie":
1)
Mgr Dariusz Anderwald

Komitet Ochrony Orłów w Łodzi;

2)
Prof. dr hab. Józef Banaszak

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego;

3)
Prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon

Zakład Taksonomii i Geografii Roślin Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

4)
Prof. dr hab. Adam Choiński

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

5) 1
Inż. Janusz Kaczmarek

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu;

6)
Dr Roman Dysarz

Zakład Geografii Zrównoważonego Rozwoju Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego;

7) 2
mgr inż. Robert Skórczewski

Miasto i Gmina Brusy;

8)
Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

9) 3
mgr Joanna Jarosik

Wojewódzki Konserwator Przyrody w Gdańsku;

10)
Dr inż. Jan Klepin

Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej;

11)
Prof. dr hab. Ludwik Lipnicki

Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;

12)
Prof. dr hab. Maria Ławrynowicz

Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego;

13)
Dr Włodzimierz Marszelewski

Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

14)
Prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz

Pracownia Modelowania Procesów Ekologicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

15)
Prof. dr hab. Franciszek Rudnicki:

Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa

Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy;

16)
Dr inż. Zbigniew Szczepański

Urząd Gminy Chojnice;

17)
Prof. dr hab. Józef Szmeja

Katedra Ekologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego;

18)
Prof. dr hab. Kazimierz Tobolski

Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

19) 4
Andrzej Grzyb

przedstawiciel Sejmiku Województwa Pomorskiego.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 35 z dnia 17 lipca 2006 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.06.4.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2006 r.
2 § 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 23 z dnia 18 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.3.51) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 2007 r.
3 § 1 pkt 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 37 z dnia 24 maja 2005 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.05.3.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 35 z dnia 17 lipca 2006 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.06.4.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 46 z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.4.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 sierpnia 2007 r.

4 § 1 pkt 19 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 37 z dnia 24 maja 2005 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.05.3.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 2005 r.