Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MK.2020.17

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego:
1) dr inż. Małgorzata Bujoczek - Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
2) prof. dr hab. inż. Marek Cieszkowski - Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
3) mgr inż. Tadeusz Dragon - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie;
4) mgr Małgorzata Mordarska-Duda -Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie;
5) mgr inż. Ewa Goras - Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kraków;
6) mgr inż. Jerzy Kapłon - Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków;
7) dr Maciej Kozak - Specjalista z zakresu botaniki i mykologii;
8) Stefan Kuchnia - Rada Gminy Kamienica;
9) mgr inż. Bogdan Pęk - Zarząd Województwa Małopolskiego;
10) mgr inż. Bogdan Potaczek - Rada Gminy Niedźwiedź;
11) dr inż. Wojciech Różański -Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
12) Andrzej Runger - Rada Gminy Ochotnica Dolna;
13) mgr Jan Smarduch - Rada Gminy Nowy Targ;
14) prof. dr hab. Jerzy Starzyk - emerytowany pracownik Katedry Ochrony Ekosystemów Leśnych, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
15) prof. dr hab. Bronisław Szczęsny - emerytowany pracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk w Krakowie;
16) dr Kazimierz Walasz - Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, Kraków;
17) dr inż. arch. Krzysztof Wielgus - Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska;
18) dr hab. Izabela Wierzbowska - Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
19) Bolesław Żaba - Rada Gminy Mszana Dolna;
20) dr hab. inż. Janusz Żuchowski - emerytowany pracownik Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 2266).