Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2013.53 t.j.

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 51 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

1.
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 51 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 70), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 marca 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce (Dz. Urz. MKiDN poz. 8).
2.
Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia Nr 51 nie obejmuje § 2 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 marca 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce (Dz. Urz. MKiDN poz. 8), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.".

ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 51 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) w związku z § 12 ust. 1 statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce (Dz. Urz. MKiDN poz. 41) zarządza się, co następuje:

§  1.
Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce na kadencję w latach 2011 - 2015, w następującym składzie:
1)
prof. dr hab. Bronisław Barchański;
2)
dr Zbigniew Beiersdorf;
3)
mgr Mirosław Borusiewicz;
4)
dr Stanisław Dziedzic;
5)
prof. dr hab. Aleksander Garlicki;
6)
inż. Jerzy Jasiuk;
7)
dr inż. Jerzy Litwin;
8)
mgr Teresa Starmach;
9)
prof. dr hab. Piotr Franaszek;
10)
Wojciech Kozak.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).