Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. - OpenLEX

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.29

Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) w związku z § 11 ust. 1 statutu Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (Dz. Urz. MK poz. 10, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na kadencję w latach 2020 - 2024, w następującym składzie:
1)
dr hab. Waldemar Baraniewski;
2)
Wojciech Korkuć;
3)
Ewa Malinowska-Grupińska;
4)
dr Monika Małkowska;
5)
Krzysztof Nowakowski;
6)
dr Piotr Rypson;
7)
prof. dr hab. Joanna Sosnowska;
8)
Adam Szymczyk;
9)
prof. dr hab. Andrzej Turowski;
10)
dr Tomasz Wendland.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).