Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945). - OpenLEX

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.103

Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) w związku z § 9 ust. 1 statutu Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945), stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) (Dz. Urz. MKiDN poz. 22) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) na kadencję w latach 2019-2023, w następującym składzie:
1)
Jan Badowski;
2)
dr hab. Grzegorz Berendt;
3)
dr Jacek Friedrich;
4)
Andrzej Kowalczys;
5)
prof. dr hab. Maria Mendel;
6)
Rafał Miastowski;
7)
kmdr rez. dr inż. Mariusz Mięsikowski;
8)
prof. dr hab. Wiesław Theiss;
9)
dr Anna Ziółkowska;
10)
dr hab. Piotr Mileniusz Niwiński;
11)
dr hab. Monika Tomkiewicz;
12) 2
 Albert Stankowski.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).
2 § 1 pkt 12 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.Urz.MKDNiS.2021.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 2021 r.