Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.77

Akt indywidualny
Wersja od: 23 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 21 lipca 2022 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) w związku z § 13 ust. 2 statutu Muzeum Narodowego we Wrocławiu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu we Wrocławiu (Dz. Urz. MKiDN poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu na czteroletnią kadencję w następującym składzie:
1)
dr Dariusz Byczkowski;
2)
Dominika Cebrat;
3)
Tytus Czartoryski;
4)
Jacek Drejer;
5)
dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ;
6)
Daniel Gibski;
7)
dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr;
8)
dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr;
9)
Jarosław Obremski;
10)
Jerzy Pietraszek;
11)
Mateusz Powązka;
12)
Hanna Wróblewska;
13)
dr Maria Zwierz;
14)
Anna Żabska;
15) 2
 Anna Bober-Tubaj.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).
2 § 1 pkt 15 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 22 listopada 2022 r. (Dz.Urz.MKiDN.2022.99) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 listopada 2022 r.