Powołanie członków Rady Konsultacyjnej do spraw Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych. - OpenLEX

Powołanie członków Rady Konsultacyjnej do spraw Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2004.6.79

Akt indywidualny
Wersja od: 8 listopada 2004 r.

DECYZJA Nr 3
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 12 października 2004 r.
w sprawie powołania członków Rady Konsultacyjnej do spraw Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Na podstawie § 2 pkt 2 zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych Nr 6 z dnia 12 października 2004 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 5 poz. 69) postanawia się, co następuje:
§  1.
Na członków Rady Konsultacyjnej do spraw Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych powołuje się:
1)
pana Romana Baczyńskiego;
2)
pana Tomasza Bednarka;
3)
pana Jarosława Biernackiego;
4)
panią Henrykę Bochniarz;
5)
pana Andrzeja Dorosza;
6)
pana Stefana Dunin-Wąsowicza;
7)
panią Barbarę Durkę;
8)
pana Piotra Freyberga;
9)
pana Marka Grabarka;
10)
pana Andrzeja Jesionka;
11)
pana Janusza Kaczurbę;
12)
pana Marka Kłoczko;
13)
pana Marka Kossowskiego;
14)
pana Wojciecha Kostrzewę;
15)
pana Andrzeja Koźmińskiego;
16)
pana Wojciecha Kruka;
17)
pana Andrzeja Malinowskiego;
18)
pana Sergiusza Martyniuka;
19)
pana Richarda Mbewe;
20)
pana Marka Michałowskiego;
21)
pana Piotra Mosza;
22)
pana Krzysztofa Olszewskiego;
23)
pana Krzysztofa Pietraszkiewicza;
24)
pana Marka Rockiego;
25)
pana Janusza Steinhoffa;
26)
pana Pawła Tarnowskiego;
27)
panią Danutę Walewską;
28)
pana Grzegorza Wójtowicza;
29)
Pana Bohdana Wyżnikiewicza;
30)
pana Bogdana Zalewskiego.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.