Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.77

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 listopada 2008 r.

DECYZJA Nr 32
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 2 listopada 2007 r.
w sprawie powołania członków Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego na drugą kadencję

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad jego szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 146, poz. 955) postanawiam, co następuje:
§  1. W skład Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego na drugą kadencję w latach 2007-2011 powołuję:
1) dr. Andrzeja Biernata
2) dr. Mariusza Dworsatschka
3) dr. Tomasza Makowskiego
4) prof. dr. hab. Jana Malickiego
5) doc. dr. hab. Adama Manikowskiego
6) Ewę Potrzebnicką
7) prof. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka
8) 1 Grażyna Anna Piotrowicz.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

1 § 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 decyzji nr 23 z dnia 5 listopada 2008 r. (Dz.Urz.MKiDN.08.7.75) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 listopada 2008 r.