Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2019.56

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie powołania członków Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych

Na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 706) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się następujących członków Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, zwanej dalej "Komisją":
1) prof. dr hab. Rafał Gierczyński - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Małgorzata Woźniak - przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa;
3) płk lek. mgr farm. Tadeusz Nierebiński - przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej;
4) Karolina Król - przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
5) Maria Perkuszewska - przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;
6) dr hab. Roman Sławeta - przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
7) Marek Posobkiewicz - przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
8) prof. dr hab. Ryszard Słomski - przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska;
9) Karol Zieliński - przedstawiciel Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
10) Ewa Mrówka - przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
11) prof. dr hab. Ewa Bartnik - przedstawiciel nauki;
12) prof. dr hab. Janusz Zimny - przedstawiciel nauki;
13) dr Marta Gajewska - przedstawiciel nauki;
14) prof. dr hab. Jacek A. Modliński - przedstawiciel nauki;
15) prof. dr hab. Jarosław Sak - przedstawiciel nauki;
16) dr Krzysztof Skowronek - przedstawiciel nauki;
17) prof. dr hab. Iwona Traczyk - przedstawiciel nauki;
18) Krzysztof Kopeć - przedstawiciel przedsiębiorców związanych z biotechnologią;
19) Rafał Górski - przedstawiciel pozarządowych organizacji ekologicznych;
20) Dorota Metera - przedstawiciel pozarządowych organizacji ekologicznych;
21) Elżbieta Szadzińska - przedstawiciel organizacji konsumenckich.
§  2.  Spośród członków Komisji wyznacza się:
1) przewodniczącego Komisji - prof. dr. hab. Ryszarda Słomskiego;
2) zastępcę przewodniczącego Komisji - prof. dr. hab. Ewę Bartnik;
3) sekretarza Komisji - Karolinę Król.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. 2018 poz. 96).