Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.75

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 listopada 2007 r.

DECYZJA Nr 30
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 12 października 2007 r.
w sprawie powołania członków do Rady Programowej Ośrodka "Pamięć i Przyszłość"

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 statutu Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu państwowej instytucji kultury Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" (Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 6), zmienionego zarządzeniem Nr 32 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu państwowej instytucji kultury Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" postanawiam, co następuje:
§  1. W skład Rady Programowej Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" na pierwszą 4-letnią kadencję powołuję2):
1) Rafała Dutkiewicza
2) Adolfa Juzwenko
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

2) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie powołał członków Rady Programowej, o których mowa w § 9 poprzednio obwiązującego statutu Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu państwowej instytucji kultury Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" (Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 6), w związku z czym nie mają zastosowania postanowienia § 6 ust. 4 umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" zawartej we Wrocławiu dnia 24 września 2007 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Wrocław, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2007 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu państwowej instytucji kultury Ośrodka "Pamięć i Przyszłość".