Powołanie członka Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki na trzecią kadencję.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2007.1.14

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 marca 2007 r.

DECYZJA Nr 4
MINISTRA KULTURY l DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki na trzecią kadencję

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), powołuję Pana Janusza Sepioła w skład Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki, powołanej na trzecią kadencję decyzją Nr 25 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 listopada 2006 r.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).