Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2012.77

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 2012 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 19 grudnia 2012 r.
o powołanych członkach Rady Narodowego Centrum Nauki

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 181, poz. 1220) ogłasza się, co następuje:
Z dniem 14 grudnia 2012 r. w skład Rady Narodowego Centrum Nauki zostali powołani:
1) na okres do dnia 14 grudnia 2014 r.:
a) prof. dr hab. Zbigniew Błocki, nauki ścisłe i inżynierskie,
b) prof. dr hab. Bożena Czerny, nauki ścisłe i inżynierskie,
c) prof. dr hab. Jakub Gołąb, nauki o życiu,
d) prof. dr hab. Janusz Janeczek, nauki ścisłe i inżynierskie,
e) prof. dr hab. Janina Jóźwiak, nauki humanistyczne i społeczne,
f) prof. dr Teresa Malecka, nauki o sztuce i twórczości artystycznej,
g) prof. dr hab. Tomasz Motyl, nauki o życiu,
h) prof. dr hab. Krzysztof Nowak, nauki o życiu,
i) prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, nauki humanistyczne i społeczne,
j) ks. prof. dr hab. Andrzej Szóstek, nauki humanistyczne i społeczne,
k) prof. dr hab. Adam Torbicki, nauki o życiu,
l) prof. dr hab. Marek Żukowski, nauki ścisłe i inżynierskie;
2) na okres do dnia 14 grudnia 2016 r.:
a) prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, nauki ścisłe i inżynierskie,
b) prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, nauki ścisłe i inżynierskie,
c) prof. dr hab. Maciej Grochowski, nauki humanistyczne i społeczne,
d) dr hab. Krzysztof Jóźwiak, nauki o życiu,
e) prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak, nauki o życiu,
f) prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, nauki o życiu,
g) prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński, nauki humanistyczne i społeczne,
h) prof. dr hab. Michał Karoński, nauki ścisłe i inżynierskie,
i) prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, nauki humanistyczne i społeczne,
j) prof. dr hab. Henryk Kozłowski, nauki ścisłe i inżynierskie,
k) prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, nauki ścisłe i inżynierskie,
l) prof. dr hab. Maciej Wołowicz, nauki o życiu.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).