Powierzenie Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przygotowania i realizacji inwestycji... - OpenLEX

Powierzenie Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przygotowania i realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) - Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2018.8

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie powierzenia Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przygotowania i realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) - Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław)

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządza się, co następuje:
§  1. 
Przygotowanie i realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) - Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław), przebiegającej przez teren województwa lubelskiego, na obszarze działania Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, powierza się Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, zwanemu dalej "Oddziałem GDDKiA w Warszawie".
§  2. 
Oddział GDDKiA w Warszawie wykonuje przygotowanie i realizację powierzonej inwestycji drogowej, o której mowa w § 1, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz w ramach przekazanych środków finansowych.
§  3. 
Wszelkie roszczenia z tytułu szkód na osobie lub mieniu osób trzecich, powstałe w trakcie realizacji inwestycji drogowej, o której mowa w § 1, będą odpowiednio rozpatrywane przez Oddział GDDKiA w Warszawie.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 13 września 2017 r.