Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie powierzenia Kierownikowi Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powierza się Kierownikowi Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą w Wiedniu następujące obowiązki w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu:
1) przygotowywanie projektów planów finansowych oraz ich korekt w zakresie wydatków, dochodów oraz dochodów gromadzonych zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
3) zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym i do wypłaty;
4) nadzór nad realizacją planów finansowych;
5) sporządzanie wewnętrznych dokumentów księgowych oraz raportów kasowych i bankowych;
6) gromadzenie środków finansowych, w szczególności naliczanie należności i przyjmowanie wpłat;
7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
8) przygotowywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, sprawozdań wynikających z wewnętrznych przepisów o nadzorze nad działalnością finansową placówek oraz przygotowywanie na zlecenie komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych dokumentów w zakresie wykorzystania środków budżetowych;
9) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2017 r. poz. 1911 oraz z 2018 r. poz. 2471).
2.  Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 8, odbywa się w uzgodnieniu z Kierownikiem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).