Powierzenie bieżącego kierowania działalnością komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej przyporządkowanych... - OpenLEX

Powierzenie bieżącego kierowania działalnością komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej przyporządkowanych Podsekretarzowi Stanu do spraw Polityki Obronnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2005.2.5

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

DECYZJA Nr 2/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 stycznia 2005 r.
w sprawie powierzenia bieżącego kierowania działalnością komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej przyporządkowanych Podsekretarzowi Stanu do spraw Polityki Obronnej

Departament Prawny

W związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) oraz § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. Nr 1, poz. 29 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 177), ustalam:

1.
Bieżącą działalnością komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, wymienionych w pkt 2 ppkt 4 decyzji Nr 132/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 5 i Nr 11, poz. 120), kieruje Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Strategicznego Przeglądu Obronnego - Pan Andrzej Karkoszka.
2.
Osoba, o której mowa w pkt 1, w zakresie w nim określonym, podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.
3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.