Postępowanie Policji w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie postępowania Policji w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Zarządzenie określa sposób postępowania i współdziałania jednostek organizacyjnych Policji w przypadku uzyskania informacji o uprowadzeniu osoby, której miejsce pobytu pozostaje nieznane, w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania w zamian za jej uwolnienie.
2. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz. Urz. KGP poz. 9 oraz z 2018 r. poz. 18).
§  2. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
osoba uprowadzona dla okupu - osoba lub grupa osób pozbawiona wolności wbrew własnej woli, której miejsce pobytu pozostaje nieznane, w celu zmuszenia innej osoby fizycznej lub prawnej, organu państwowego, samorządowego, instytucji, organizacji, albo grupy osób do zapłaty sumy pieniężnej lub innego określonego zachowania się;
2)
osoba pokrzywdzona - osoba fizyczna lub prawna, organ państwowy, samorządowy, instytucja, organizacja lub grupa osób - adresat lub adresaci żądań sprawców;
3)
EuNAT - Europejska Sieć Zespołów Doradczych funkcjonująca w ramach Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL), stanowiąca platformę współdziałania i wymiany informacji w przypadkach uprowadzeń osób dla okupu, wymuszeń rozbójniczych od podmiotów gospodarczych i innych przestępstw z użyciem przemocy;
4)
komórka organizacyjna komendy wojewódzkiej Policji - komórka organizacyjna właściwa do spraw kryminalnych komendy wojewódzkiej Policji lub komórka organizacyjna właściwa do zwalczania terroru kryminalnego i zabójstw Komendy Stołecznej Policji;
5)
komórka organizacyjna w zarządzie terenowym Centralnego Biura Śledczego Policji - komórka organizacyjna właściwa do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej w zarządzie terenowym Centralnego Biura Śledczego Policji lub wydział zamiejscowy w zarządzie terenowym Centralnego Biura Śledczego Policji.
§  3. 
1. 
Zadania w sprawach dotyczących uprowadzenia osoby dla okupu wykonuje komórka organizacyjna w zarządzie terenowym Centralnego Biura Śledczego Policji, zwanego dalej "CBŚP", w obszarze którego wystąpiło zdarzenie, przy współdziałaniu z komórką organizacyjną CBŚP właściwą w sprawach uprowadzeń oraz komórką organizacyjną komendy wojewódzkiej Policji.
2. 
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca uprowadzenia osoby dla okupu lub zdarzenie wystąpiło poza granicami kraju, jednostką właściwą do prowadzenia czynności jest komórka organizacyjna w zarządzie terenowym CBŚP właściwa ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) osoby pokrzywdzonej.
§  4. 
Celem nadrzędnym w trakcie prowadzonych czynności jest uwolnienie osoby uprowadzonej dla okupu przy jednoczesnym zapewnieniu jej bezpieczeństwa oraz innym osobom w sprawie.

Rozdział  2

Czynności wstępne

§  5. 
1. 
W przypadku uzyskania w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przygotowaniu lub dokonaniu uprowadzenia osoby dla okupu, o którym nie zawiadomiono Prokuratora lub Policji, policjant niezwłocznie powiadamia oraz przekazuje materiały z wykonanych czynności zgodnie z właściwością miejscową, do komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. 
Komórka organizacyjna komendy wojewódzkiej Policji powiadamia niezwłocznie o zdarzeniu właściwą miejscowo komórkę organizacyjną w zarządzie terenowym CBŚP oraz podejmuje czynności zmierzające do potwierdzenia czy zaistniało przestępstwo.
3. 
Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, uzyskał policjant CBŚP, niezwłocznie powiadamia oraz przekazuje materiały do właściwej miejscowo komórki organizacyjnej w zarządzie terenowym CBŚP, która podejmuje czynności zmierzające do potwierdzenia czy zaistniało przestępstwo.
§  6. 
W toku podjętych czynności dążyć należy w szczególności do ustalenia danych osobowych osoby uprowadzonej dla okupu, osoby pokrzywdzonej oraz innych niezbędnych danych mogących przyczynić się do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz sprawców.
§  7. 
W przypadku zawiadomienia lub uzyskania potwierdzonej informacji uzasadniającej wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie uprowadzenia osoby dla okupu, jednostka organizacyjna Policji przyjmująca zgłoszenie niezwłocznie powiadamia oraz przekazuje materiały do właściwego miejscowo terenowego zarządu CBŚP. Naczelnik właściwego miejscowo zarządu terenowego CBŚP powiadamia o zdarzeniu Komendanta CBŚP, właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji oraz właściwego miejscowo Prokuratora Okręgowego.

Rozdział  3

Skład grupy śledczej

§  8. 
1. 
Niezwłocznie od momentu potwierdzenia popełnienia przestępstwa uprowadzenia osoby dla okupu lub zawiadomienia uzasadniającego wszczęcie postępowania przygotowawczego w tej sprawie, Komendant CBŚP występuje do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o wydanie decyzji o powołaniu grupy śledczej, zwanej dalej "decyzją".
2. 
Do czasu wydania decyzji czynnościami kieruje naczelnik właściwego miejscowo zarządu terenowego CBŚP pod nadzorem Komendanta CBŚP lub upoważnionego zastępcy. Na wniosek naczelnika właściwego miejscowo zarządu terenowego CBŚP komendant wojewódzki Policji lub jego upoważniony zastępca wyznacza policjantów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 a - f i h, do wykonywania czynności w sprawie uprowadzenia osoby dla okupu.
§  9. 
1. 
W skład grupy śledczej wchodzą:
1)
kierownik grupy śledczej - naczelnik właściwego miejscowo zarządu terenowego CBŚP lub kierownik albo zastępca kierownika komórki organizacyjnej CBŚP;
2)
zastępca kierownika grupy śledczej - kierownik lub zastępca kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw uprowadzeń CBŚP;
3)
zastępca kierownika grupy śledczej - kierownik lub zastępca komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji;
4)
członkowie grupy śledczej:
a)
kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw dochodzeniowo-śledczych komendy wojewódzkiej Policji lub jego zastępca,
b)
kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) lub jego zastępca,
c)
kierownik komórki organizacyjnej właściwej do zwalczania cyberprzestępczości komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) lub jego zastępca,
d)
kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) lub jego zastępca,
e)
kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw techniki kryminalistycznej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) lub jego zastępca,
f)
policjanci komórek organizacyjnych właściwych do spraw kryminalnych oraz dochodzeniowo-śledczych komendy wojewódzkiej Policji lub komórki właściwej do zwalczania terroru kryminalnego i zabójstw Komendy Stołecznej Policji,
g)
policjanci komórki organizacyjnej CBŚP prowadzący postępowanie przygotowawcze i wykonujący czynności operacyjno - rozpoznawcze,
h)
psycholog komendy wojewódzkiej Policji lub Komendy Stołecznej Policji.
2. 
W skład grupy mogą wejść policjanci innych komórek organizacyjnych, w tym właściwych do spraw wewnętrznych Policji, jeżeli ich wiedza oraz doświadczenie są niezbędne do wykonania zadań grupy.
3. 
Policjanci, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2, podlegają kierownikowi grupy śledczej.
4. 
Komendant Główny Policji lub jego upoważniony zastępca wyznacza w decyzji policjanta CBŚP odpowiedzialnego za nadzór nad działalnością grupy. Komendant Główny Policji może wyznaczyć policjantów z innych komórek organizacyjnych, do wykonywania nadzoru, pełnienia funkcji kierownika lub zastępcy kierownika grupy śledczej, w szczególności jeśli jest to uzasadnione posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Rozdział  4

Funkcjonowanie grupy śledczej

§  10. 
Celem grupy śledczej jest ustalenie miejsca przetrzymywania osoby uprowadzonej dla okupu oraz podjęcie działań zmierzających do jej uwolnienia, ujawnienie i zabezpieczenie dowodów, odzyskanie przekazanego okupu oraz ustalenie i zatrzymanie sprawców przestępstwa.
§  11. 
1. 
Niezwłocznie po wydaniu decyzji Komendanta Głównego Policji o powołaniu grupy śledczej, kierownik grupy śledczej przeprowadza odprawę organizacyjną. Miejscem przeprowadzania odpraw i kierowania działaniami jest miejsce uniemożliwiające dekonspirację działań policyjnych.
2. 
W czasie odprawy kierownik grupy śledczej w szczególności:
1)
zapoznaje się z bieżącym stanem sprawy i stopniem realizacji zadań;
2)
przydziela zadania poszczególnym członkom grupy śledczej;
3)
ustala i określa sposób wymiany informacji oraz częstotliwość dalszych spotkań;
4)
dokonuje oceny potrzeb logistycznych.
§  12. 
1. 
Do zadań kierownika grupy śledczej należy w szczególności:
1)
przydzielanie zadań poszczególnym członkom grupy śledczej, oznaczanie terminu ich wykonania i kierowanie ich wykonaniem;
2)
podejmowanie decyzji w zakresie i kierunku prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych z uwzględnieniem szczegółowego sposobu postępowania w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu, o którym mowa w § 17;
3)
uzgadnianie, w porozumieniu z prokuratorem nadzorującym postępowanie przygotowawcze, kierunku czynności procesowych;
4)
składanie wniosków w zakresie potrzeb logistycznych do osoby sprawującej nadzór nad działaniami grupy śledczej.
2. 
W razie nieobecności kierownika grupy śledczej, grupą śledczą kieruje wyznaczony zastępca.
§  13. 
1. 
Kierownik grupy śledczej występuje z wnioskiem o rozwiązanie grupy śledczej w przypadku osiągnięcia wszystkich celów, o których mowa w § 10.
2. 
W przypadku, gdy po upływie trzech miesięcy od ostatniego kontaktu sprawców z osobą pokrzywdzoną nie doszło do uwolnienia osoby uprowadzonej dla okupu, kierownik grupy śledczej przedstawia Komendantowi Głównemu Policji szczegółowe sprawozdanie z wykonanych czynności, zawierające wnioski co do dalszego kierunku prowadzonych działań albo występuje z wnioskiem o rozwiązanie grupy śledczej.
3. 
Kierownik grupy śledczej może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie grupy śledczej po uwolnieniu osoby uprowadzonej dla okupu.
4. 
W przypadku rozwiązania grupy śledczej, w sposób o którym mowa w ust. 2 i 3, dalsze czynności operacyjno-rozpoznawcze wykonuje komórka organizacyjna CBŚP prowadząca postępowanie przygotowawcze.
§  14. 
1. 
Jeżeli zebrane w sprawie materiały uzasadniają konieczność przemieszczenia się osoby pokrzywdzonej poza granice Polski lub zachodzi podejrzenie uprowadzenia obywatela polskiego na terytorium innego państwa, o fakcie tym należy niezwłocznie powiadomić EuNAT za pośrednictwem punktu kontaktowego w CBŚP.
2. 
Czynności policjantów przemieszczających się poza terytorium Polski ograniczają się do zapewnienia bezpieczeństwa osobie pokrzywdzonej lub uprawnionemu przedstawicielowi oraz współdziałania z organami ścigania państwa obcego.
§  15. 
W terminie 30 dni od dnia rozwiązania grupy śledczej, osoba, która pełniła funkcję kierownika grupy śledczej lub jego wyznaczony zastępca, przedstawiają Komendantowi Głównemu Policji, za pośrednictwem Komendanta CBŚP, pisemną informację z podjętych działań oraz ich wyników.
§  16. 
Komórka organizacyjna CBŚP właściwa do spraw uprowadzeń, prowadzi zbiór danych, w którym przetwarza się informacje dotyczące przestępstw uprowadzenia osoby dla okupu popełnionych na terenie całego kraju.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  17. 
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia zastępca Komendanta Głównego Policji właściwy do spraw kryminalnych określi, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, szczegółowy sposób postępowania Policji w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu.
§  18. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.