Postępowanie policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek mogących zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo nielegalnego laboratorium wytwarzającego produkty zawierające takie środki i substancje lub prekursory narkotykowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2014.88

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 października 2014 r.
w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek mogących zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo nielegalnego laboratorium wytwarzającego produkty zawierające takie środki i substancje lub prekursory narkotykowe

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie określa sposób postępowania obowiązujący policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu (zwanego dalej "BMK"), tabletek mogących zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze (zwanych dalej "tabletkami") albo laboratorium wytwarzającego produkty zawierające takie środki i substancje lub prekursory narkotykowe w okolicznościach wskazujących na związek z nielegalnym obrotem.
2.
Z przejętych ilości amfetaminy, BMK oraz tabletek pobiera się próbki w celu niezwłocznego przekazania ich do badań identyfikacyjnych, zwanych dalej "profilowaniem".
3.
Celem profilowania jest identyfikacja substancji jednocześnie wytworzonych (pochodzących z tej samej partii) lub pochodzących z tego samego źródła (miejsca nielegalnej produkcji).
§  2.
1.
Przepisy zarządzenia nie dotyczą tabletek znajdujących się w oryginalnym opakowaniu legalnego producenta i ujawnionych w okolicznościach niewskazujących na związek z nielegalnym obrotem.
2.
W przypadku przejęcia amfetaminy, BMK lub tabletek w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych wykonywanych na podstawie art. 303, 308 lub 325b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), zwanej dalej "Kpk", albo czynności administracyjno-porządkowych wykonywanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.), zwanej dalej "Kpw", czynności przewidziane w niniejszym zarządzeniu należy wykonać z uwzględnieniem:
1)
trybu postępowania określonego w art. 193 i 194 Kpk;
2)
przepisów zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu tych badań (niepubl.), zmienionego zarządzeniem nr 840 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 71).
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zakres badań powinien obejmować oprócz profilowania również inne ustalenia dowodowe, uznane za istotne w prowadzonym postępowaniu karnym lub postępowaniu w sprawie o wykroczenie.
§  3.
1.
Obowiązek pobrania próbek i niezwłocznego przekazania do profilowania dotyczy przypadków:
1) 1
jednorazowego przejęcia w jednym opakowaniu co najmniej 200 gramów substancji zawierających amfetaminę, 1 litra BMK lub 100 całych tabletek;
2)
ujawnienia amfetaminy, BMK lub tabletek podczas oględzin miejsca nielegalnego wytwarzania, bez względu na ilość ujawnionych substancji.
2.
W przypadkach uzasadnionych względami wykrywczymi można przekazać do profilowania próbkę z przejętych jednorazowo ilości amfetaminy, BMK lub tabletek mniejszych niż określone w ust. 1 pkt 1.
3.
Pojedyncza próbka przekazywana do profilowania powinna zawierać co najmniej 0,5 grama amfetaminy, 10 mililitrów BMK lub 8 tabletek.
§  4.
1. 2
Policjant prowadzący czynności służbowe, w toku których ujawniono i przejęto amfetaminę, BMK lub tabletki, w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 i 2, jest obowiązany niezwłocznie:
1)
przesłać próbki przejętych substancji lub tabletek do laboratorium kryminalistycznego właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji, zwanego dalej "LK KWP", w celu przeprowadzenia:
a)
w przypadku substancji lub tabletek przejętych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych - wstępnych badań ograniczonych do ustalenia, czy przesłana próbka zawiera amfetaminę, BMK, środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze oraz określenia ilości przesłanych do badania substancji i zawartości procentowej amfetaminy,
b)
w przypadku substancji przejętych w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych lub administracyjno-porządkowych - badań określonych w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego;
2)
sporządzić i przesłać do Centralnego Biura Śledczego Policji, zwanego dalej "CBŚP", informację o przejęciu amfetaminy, fenyloacetonu lub tabletek, zwaną dalej "informacją o przejęciu".
2.
Próbkę przekazuje się do LK KWP wraz z następującą dokumentacją:
1)
wnioskiem o dokonanie badań identyfikacyjnych i profilowania substancji, zwanym dalej "wnioskiem" - w przypadku przejęcia w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
2)
postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydanym na podstawie art. 194 Kpk - w przypadku przejęcia w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych;
3)
postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydanym na podstawie art. 194 Kpk w związku z art. 42 § 1 Kpw - w przypadku przejęcia w wyniku czynności administracyjno-porządkowych.
3.
Informację o przejęciu przesyła się także w przypadku ujawnienia nielegalnego laboratorium wytwarzającego prekursory narkotykowe lub wytworzone w każdej formie produkty mogące zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze.
4.
Informację o przejęciu sporządzoną niewłaściwie zwraca się do przesyłającej komórki organizacyjnej Policji w celu uzupełnienia lub ponownego sporządzenia.
5.
Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
6.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  5.
1.
LK KWP:
1)
w przypadku pozytywnego wyniku wstępnych badań identyfikacyjnych - przesyła próbkę wraz z wnioskiem lub postanowieniem, o których mowa w § 4 ust. 2, do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwanego dalej "CLKP";
2)
w przypadku negatywnego wyniku wstępnych badań identyfikacyjnych i profilowania - sporządza informację o wynikach badań i profilowania, zwaną dalej "informacją o badaniu", zwraca próbkę do komórki organizacyjnej Policji wnioskującej o badanie oraz przesyła kopię informacji o badaniu do CBŚP.
2.
Wzór informacji o badaniu określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  6.
1.
CLKP prowadzi zbiór PROFIL w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących profilowania.
2.
Zbiór PROFIL składa się z:
1)
kartoteki stanowiącej usystematyzowany zbiór wykresów profili chemicznych próbek oraz katalog fotograficzny tabletek objętych profilowaniem;
2)
elektronicznej bazy danych zawierającej dane o składzie i właściwościach chemicznych profilowanych substancji oraz informacje o próbkach zawarte we wnioskach oraz - w przypadku tabletek - dodatkowo dane o ich wyglądzie fizycznym, a w szczególności kształtach, rozmiarach i oznaczeniach nadanych przez wytwórców.
3.
CLKP nadaje ten sam numer ewidencyjny PROFIL wnioskowi i wykresowi profilu chemicznego oraz informacjom w elektronicznej bazie danych, dotyczącym próbki objętej wnioskiem.
§  7.
1.
CLKP po przeprowadzeniu profilowania:
1)
przesyła sprawozdanie lub opinię zawierającą wyniki badań do komórki organizacyjnej Policji wnioskującej o profilowanie lub wydającej postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, a także zwraca badaną próbkę, jeżeli nie uległa zniszczeniu w trakcie badań;
2)
sporządza i przesyła do CBŚP informację o badaniu.
2.
W sprawozdaniu lub opinii zawierającej wyniki badań zamieszcza się w każdym przypadku informację, czy i jakie stwierdzono podobieństwo z wynikami wcześniejszych badań, znajdującymi się w zbiorze PROFIL. W przypadku stwierdzenia takiego podobieństwa o dodatkowe niezbędne informacje w tym zakresie należy zwrócić się do CBŚP.
§  8.
W prowadzonym w CBŚP w sposób określony odrębnymi przepisami zbiorze danych o nazwie KOKON gromadzi się dane o pochodzeniu ujawnionej amfetaminy, BMK i tabletek, o osobach i innych podmiotach, a także o przedmiotach związanych z ujawnionymi substancjami oraz o laboratoriach, o których mowa w § 1 ust. 1.
§  9.
Traci moc zarządzenie nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu lub tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe (Dz. Urz. KGP poz. 42).
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór informacji o przejęciu amfetaminy, fenyloacetonu albo tabletek zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo o ujawnieniu nielegalnego laboratorium

_____________________________________________________________________

________________________________

klauzula tajności (jeśli nadano)

............................................

miejscowość, data

stempel nagłówkowy

Egz. nr ....

.......................................................

znak sprawy (liczba dziennika)

INFORMACJA

o przejęciu amfetaminy*, fenyloacetonu*, tabletek zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze*, ujawnieniu nielegalnego laboratorium* (*niepotrzebne skreślić)

Część I - Informacje dotyczące osoby, u której ujawniono i przejęto amfetaminę, fenyloaceton lub tabletki

Dział (A) - dane personalne

Nazwisko
Pierwsze imię
Drugie imię
Imię ojca
PESEL
Płeć
Data urodzenia
Narodowość
Wykształcenie
Wykonywany zawód

miejsce pracy

Dokument tożsamości

/rodzaj, seria, numer/

Informacje dodatkowe

Dział (B) - adres osoby (miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania)

Państwo
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Numer budynku
Numer mieszkania
Informacje dodatkowe

Dział (C) - użytkowany(e) pojazd(y)

Numer rejestracyjny
Rodzaj pojazdu
Marka
Model
Kolor
Informacje dodatkowe

Dział (D) - użytkowany(e) telefon(y)

Numer telefonu

(numer kierunkowy)

Właściciel/abonent telefonu
Użytkownik telefonu
Informacje dodatkowe

Dział (E) - posiadane przedsiębiorstwo (firma)

Nazwa firmy
REGON
Informacje dodatkowe

Część II - Informacje dotyczące przejętych substancji

Dział (A) - informacje ogólne

Data
(Miejsce ukrycia
UjawnienieDealer
Magazyn
Przemyt
Grupa przestępcza (opis)

Dział (B) - lokalizacja

Państwo
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Numer budynku
Numer mieszkania
Informacje dodatkowe

Dział (C) - przejęte substancje

Nazwa
Ilość
Przeznaczenie na kraj

(województwo)

Przeznaczenie za granicę

(państwo)

Informacje dodatkowe

Dział (D) - rodzaj przejętych prekursorów

KategoriaNazwaPochodzenieIlość
I
II
III

Dział (E) - rodzaj przejętych odczynników

NazwaPochodzenieIlość

Część III - Informacje dotyczące ujawnionego nielegalnego laboratorium

Dział (A) - dane ogólne

Rodzaj laboratoriumAmfetaminy
Metamfetaminy
Ekstasy
BMK
Inne - jakie
Miejsce organizacjiDom jednorodzinny
Mieszkanie
Pomieszczenie gospodarcze
Pomieszczenie specjalistyczne
Inne - jakie
Rodzaj sprzętuAmatorski
Profesjonalny
Metoda produkcjiLeucarta
Nitrostyrenowa
Redukcyjnego aminowania
"Lodowa"
Inna - jaka
Liczba linii produkcyjnych
Szacunkowa wielkość produkcji na dobę
Data rozpoczęcia działalności
Data likwidacji
Grupa przestępcza, na potrzeby której pracowało laboratorium
Informacje dodatkowe

Dział (B) - lokalizacja nielegalnego laboratorium

Państwo
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Numer budynku
Numer mieszkania
Informacje dodatkowe

Dział (C) - narkotyki przejęte w nielegalnym laboratorium

Nazwa
Ilość
Przeznaczenie na kraj

(województwo)

Przeznaczenie za granicę

(państwo)

Informacje dodatkowe

Dział (D) - prekursory przejęte w nielegalnym laboratorium

KategoriaNazwaPochodzenieIlość
I
II
III

Dział (E) - odczynniki przejęte w nielegalnym laboratorium

NazwaPochodzenieIlość

____________________________

klauzula tajności (jeśli nadano)

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 - Centralne Biuro Śledcze Policji

Egz. nr 2 - aa ..... / ...

Oprac. ..................... (numer strony/liczba stron)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór

wniosku o dokonanie badań identyfikacyjnych i profilowania substancji

_______________________________________________________________

__________________________________

klauzula tajności (jeśli nadano)

Egz. nr ....

...................................................

miejscowość, data

stempel nagłówkowy

..................................................

znak sprawy (liczba dziennika)

CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI

za pośrednictwem

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI w

.................................................................

WNIOSEK O DOKONANIE

BADAŃ IDENTYFIKACYJNYCH I PROFILOWANIA SUBSTANCJI

1. ........................................................................................................................

(rodzaj substancji)

2. ........................................................................................................................

(data pobrania próbki: dzień, miesiąc, rok)

3. ........................................................................................................................

(nazwa i siedziba komórki organizacyjnej Policji)

4. .......................................................................................................................

(numer identyfikacyjny policjanta)

..............................................................

(pieczęć i podpis)

5 *WYNIK BADANIA IDENTYFIKACYJNEGO

.............................................................................................................................

(rodzaj substancji)

.............................................................................................................................

(imię i nazwisko przeprowadzającego badania identyfikacyjne)

.............................................................................

(data identyfikacji próbki: dzień, miesiąc, rok)

..........................................

(pieczęć i podpis)

* wypełnia LK KWP

______________________________________

klauzula tajności (jeśli nadano)

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 - LK KWP w ......................

Egz. nr 2 - aa ..... / ...

Oprac. .................... (numer strony/liczba stron)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wzór

informacji o wynikach badań identyfikacyjnych i profilowania amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo o ujawnieniu nielegalnego laboratorium

__________________________________________________________________

....................................................

miejscowość, data

stempel nagłówkowy

....................................................

znak sprawy (liczba dziennika)

INFORMACJA

o wynikach badań identyfikacyjnych i profilowania amfetaminy*, fenyloacetonu*, tabletek zawierających środki odurzające*, substancje psychotropowe*, środki zastępcze*, ujawnieniu nielegalnego laboratorium*

*niepotrzebne skreślić

Numer bieżący
Numer ekspertyzy
Zleceniodawca
Jednostka prowadząca sprawę

znak sprawy

Masa próbki
Czystość
Grupa
Model podobieństwa
Postać
Metoda produkcji
Dodatkowe informacje:

........................................................................................

(imię, nazwisko i podpis sporządzającego informację)

1 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 52 z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.KGP.2015.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 grudnia 2015 r.
2 § 4 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 52 z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.KGP.2015.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 grudnia 2015 r.