Dz.Urz.MKiDN.2019.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 17 stycznia 2019 r.
o zawartym Porozumieniu w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się, co następuje:
§  1.  W dniu 21 grudnia 2018 r. zostało zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją "Przywróćmy Pamięć" Porozumienie w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
§  2.  Treść Porozumienia, o którym mowa w § 1, podaje się do wiadomości w załączniku do niniejszego komunikatu.
Porozumienie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zwane dalej "Porozumieniem", zawarte pomiędzy:

Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, panem prof. dr hab. Piotrem Glińskim, zwanym dalej "Ministrem",

a

Fundacją "Przywróćmy Pamięć", zwaną dalej "Fundacją", wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000474430, reprezentowaną przez Prezesa Fundacji, pana Witolda Adamskiego,

zwanymi dalej "Stronami".

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 681 z późn. zm.), zwanej dalej: "ustawą", Strony ustalają, co następuje:

§  1.  W celu pielęgnowania i otoczenia należnym szacunkiem i powagą, Minister powierza, a Fundacja przyjmuje obowiązek utrzymania cmentarza wojennego w Stalowej Woli - Rozwadowie przy ul. Klasztornej, zlokalizowanego na terenie cmentarza parafialnego p.w. Matki Bożej Szkaplerznej, zwanego dalej "cmentarzem", szczególnie w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku.
§  2. 
1.  Fundacja przyjmuje zadanie, o którym mowa w § 1.
2.  Fundacja może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego, o którym mowa w § 1 na zasadach określonych w ustawie.
§  3.  Wykonując zadanie, o którym mowa w § 1, w związku z faktem objęcia cmentarza ochroną prawną na podstawie wpisu z 19 października 1989 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod nr rejestrowym 393/A, Fundacja stosować będzie także zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187).
§  4.  Nadzór nad wykonywaniem przez Fundację zadania, o którym mowa w § 1, sprawuje na podstawie art. 6 ust. 4a ustawy Wojewoda Podkarpacki.
§  5.  Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
§  6. 
1.  Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony.
2.  Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z miesięcznym terminem wypowiedzenia.
3.  Porozumienie wygasa z chwilą likwidacji Fundacji.
§  7.  Każda zmiana treści Porozumienia wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§  8.  Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach; dwa egzemplarze dla Ministra, jeden egzemplarz dla Fundacji oraz jeden egzemplarz dla Wojewody Podkarpackiego.
§  9.  Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§  10.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).