Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2012.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2012 r.

POROZUMIENIE POMIĘDZY NACZELNĄ RADĄ KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ MINISTREM EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 lipca 2012 r.
w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.), w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.) Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego oraz Minister Edukacji Narodowej ustalają, co następuje:
§  1. Ilekroć w porozumieniu jest mowa o:
1) przygotowaniu pedagogicznym - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, w tym wyższe seminarium duchowne, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego organizowanego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
2) kursie katechetycznym - należy przez to rozumieć kurs z zakresu teologii, prowadzony zgodnie z zasadami ustalonymi przez właściwe władze zwierzchnie Kościoła Zielonoświątkowego i przez nie certyfikowany, umożliwiający nauczycielowi uzyskanie przygotowania teologicznego do nauczania religii.
§  2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem specjalnych, oraz w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku teologia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do nauczania religii lub
3) ukończyła studia wyższe na innym kierunku studiów oraz studia podyplomowe przygotowujące do nauczania religii lub kurs katechetyczny, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz kurs katechetyczny.
§  3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach i szkołach specjalnych posiada osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły, określone w § 2 niniejszego porozumienia, która ponadto:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub
2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub
3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.
§  4. Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły, wydane przez właściwe władze zwierzchnie Kościoła Zielonoświątkowego, zaświadcza o posiadaniu przygotowania teologicznego, o którym mowa w niniejszym porozumieniu.
§  5. Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie porozumienia, którzy posiadają pisemne skierowanie do nauczania religii wydane przez właściwe władze zwierzchnie Kościoła Zielonoświątkowego, a nie posiadają kwalifikacji wymienionych w § 1 pkt 2 lub § 2 w zakresie przygotowania teologicznego, mogą nauczać religii w przedszkolach i szkołach, o których mowa w § 2, do dnia 31 sierpnia 2015 r.
§  6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.