Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Wojskowym Stowarzyszeniem "Sport - Turystyka - Obronność".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.58

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lutego 2012 r.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
między MINISTREM OBRONY NARODOWEJ i WOJSKOWYM STOWARZYSZENIEM "SPORT - TURYSTYKA - OBRONNOŚĆ"
zawarte w Warszawie w dniu 16 lutego 2012 r.

Minister Obrony Narodowej oraz Wojskowe Stowarzyszenie "Sport - Turystyka -Obronność" z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050411, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Głównego Stanisława Janowicza i Wiceprezesa do Spraw Organizacyjnych Jerzego Kufla, zawierają porozumienie następującej treści:
§  1.
Minister Obrony Narodowej, działając przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne mu podległe, zwane dalej "resortem obrony narodowej", oraz Wojskowe Stowarzyszenie "Sport - Turystyka - Obronność", zwane dalej "Stowarzyszeniem", będą współpracować ze sobą w celu:
1)
upowszechniania edukacji obronnej oraz sportów obronnych wśród młodzieży;
2)
promocji służby wojskowej, przede wszystkim w Narodowych Siłach Rezerwowych;
3)
popularyzowania wiedzy z zakresu współczesnych problemów obronności państwa;
4)
rozwijania w środowisku wojskowym i cywilnym kultury fizycznej i rekreacji oraz turystyki i krajoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i szlaków związanych z historią oręża polskiego.
§  2.
Stowarzyszenie zobowiązuje się do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności do:
1)
organizowania i realizowania imprez sportu powszechnego i zawodów sportowoobronnych;
2)
popularyzacji oraz inspirowania rozwoju kultury fizycznej, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa w środowisku wojskowym i cywilnym;
3)
kształcenia oraz doskonalenia kadr instruktorskich kultury fizycznej, sportu powszechnego, turystyki i rekreacji w wojsku;
4)
organizowania i przeprowadzania konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć promujących służbę wojskową i popularyzujących problematykę obronności państwa;
5)
opracowywania i wydawania materiałów upowszechniających wiedzę i umiejętności z zakresu obronności państwa;
6)
konsultowania z Ministrem Obrony Narodowej własnych inicjatyw w zakresie promocji obronności.
§  3.
Resort obrony narodowej będzie wspierał Stowarzyszenie, w miarę posiadanych możliwości, w realizacji niniejszego porozumienia, między innymi przez:
1)
wsparcie merytoryczne i logistyczne przedsięwzięć Stowarzyszenia na podstawie rocznych planów współpracy i umów cywilnoprawnych, które określą warunki udostępniania nieruchomości lub ich części oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
2)
konsultowanie ze Stowarzyszeniem projektów aktów prawnych dotyczących celów statutowych Stowarzyszenia;
3)
udostępnianie materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i służbę wojskową;
4)
popularyzowanie działalności Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami przyjętymi dla organizacji pozarządowych.
§  4.
1.
Stowarzyszenie będzie przysyłało do dnia 10 września każdego roku do dowódców jednostek wojskowych wnioski do planów współpracy jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy.
2.
Stowarzyszenie będzie przekazywało do dnia 31 marca każdego roku, do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.
§  5.
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.
§  6.
Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków z budżetu resortu obrony narodowej.
§  7.
1.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.
2.
We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, Strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Ministra Obrony Narodowej.
§  8.
1.
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.
Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia przez Stowarzyszenie lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, stanowiącymi załącznik do decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131 oraz z 2011 r. Nr 9, poz. 121).
§  9.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§  10.
1.
W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji, o której mowa w § 8 ust. 2.
2.
W wypadku utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w § 8 ust. 2, w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy nowej lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
§  11.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
§  12.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.