Porozumienie o Współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.10.126

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2008 r.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY MINISTREM OBRONY NARODOWEJ I STOWARZYSZENIEM SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zawarte w Warszawie w dniu 8 maja 2008 r.

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz budowy społecznego zaplecza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie w zakresie upowszechniania tradycji i historii wojskowego lotnictwa polskiego, Minister Obrony Narodowej oraz Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej,
- wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089806,

- reprezentowane przez Prezesa Zarządu Głównego, płk. pil. w st. spocz. dr. Bolesława Halerza,

zawierają porozumienie następującej treści:

§  1.
Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, a takie jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej "resortem obrony narodowej", oraz Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "Stowarzyszeniem", będą współpracować ze sobą w celu:
1)
kultywowania chlubnych tradycji lotnictwa wojskowego;
2)
umacniania prestiżu zawodowej służby wojskowej;
3)
kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży;
4)
utrzymywania więzi żołnierskiej między byłymi żołnierzami zawodowymi i żołnierzami służby stałej jednostek lotniczych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.
1.
Stowarzyszenie zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do realizacji celów niniejszego porozumienia, w szczególności do:
1)
organizowania we współpracy ze szkołami patronackimi i środowiskami lokalnymi uroczystości upamiętniających wydarzenia wpisane w chlubną tradycję lotnictwa wojskowego, a także zawodów, konkursów i innych imprez popularyzujących wiedzę o lotnictwie;
2)
popularyzowania służby zawodowej w lotnictwie wojskowym wśród młodzieży szkolnej;
3)
organizowania działań integrujących środowiska byłych żołnierzy zawodowych i żołnierzy w służbie stałej w lotnictwie wojskowym;
4)
współdziałania z organizacjami żołnierskimi i kombatanckimi w kraju i za granicą w organizowaniu uroczystości patriotycznych i rocznicowych;
5)
opieki nad kwaterami i mogiłami wojskowymi oraz pomnikami i miejscami pamięci narodowej, związanymi z dziejami polskiego lotnictwa wojskowego;
6)
konsultacyjnego i opiniodawczego wspierania inicjatyw legislacyjnych Ministra Obrony Narodowej dotyczących rozwoju lotnictwa wojskowego oraz sfery zabezpieczeń materialnych, socjalnych i zdrowotnych żołnierzy służby stałej oraz byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin;
7)
rozpoznawania w środowisku byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin problemów socjalnych, zdrowotnych i innych oraz organizowania we współdziałaniu z resortem obrony narodowej różnych form pomocy;
8)
działalności publicystycznej dotyczącej lotnictwa Wojska Polskiego.
2.
Stowarzyszenie będzie przekazywać do właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej do dnia 31 marca każdego roku pełną informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu dokonania przez tę komórkę oceny wyników współdziałania.
3.
Stowarzyszenie będzie zgłaszać do właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej do dnia 30 czerwca każdego roku propozycje do "Planu przedsięwzięć na rzecz obronności państwa podejmowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z resortem obrony narodowej" na następny rok kalendarzowy.
§  3.
Minister Obrony Narodowej będzie wspierał - w miarę posiadanych możliwości -działalność statutową Stowarzyszenia w dziedzinie obronności państwa, w szczególności poprzez:
1)
udostępnianie nieruchomości, pomieszczeń, sprzętu, środków łączności na podstawie umów cywilnoprawnych, zawartych przez właściwych zarządców i dysponentów tego mienia, na wniosek dowódców jednostek wojskowych, zgodnie z następującymi zasadami:
a)
bezpłatnie udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do celów statutowych Stowarzyszenia oraz przedsięwzięć określonych w planie, o którym mowa w § 2 ust. 3,
b)
Stowarzyszenie ponosi wydatki niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia lub refunduje zarządcy tego mienia poniesione z tego tytułu wydatki,
c)
wszelkie zawinione straty i szkody zaistniałe w udostępnionym mieniu Stowarzyszenie pokrywa z własnych środków;
2)
przekazywanie materiałów promocyjnych, między innymi wydawnictw o problematyce obronnej i dziejach oręża polskiego;
3)
konsultowanie inicjatyw legislacyjnych i organizacyjnych dotyczących środowiska byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin;
4)
zapewnienie asysty honorowej podczas pogrzebów byłych żołnierzy zawodowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§  4.
Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków w budżecie resortu obrony narodowej.
§  5.
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.
§  6.
Stowarzyszenie zobowiązuje się, że w ramach wykonywania niniejszego porozumienia nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocji wykonawców i osób działających na ich rzecz, realizujących zamówienia na rzecz jednostek resortu obrony narodowej lub starających się o takie zamówienia albo ze względu na charakter prowadzonej działalności mogących się starać o takie zamówienia, ani ich znaków towarowych, produkowanych przez nie wyrobów czy świadczonych usług.
§  7.
Stowarzyszenie oświadcza, że w jego władzach nie zasiadają osoby będące wykonawcami ani członkami organów zarządzających lub nadzorczych wykonawców, ani pełnomocnikami lub prokurentami wykonawców realizujących zamówienia na rzecz jednostek resortu obrony narodowej lub starających się o takie zamówienia albo ze względu na charakter prowadzonej działalności mogących się starać o takie zamówienia. Stowarzyszenie zobowiązuje się, że takie osoby nie będą zasiadać we władzach Stowarzyszenia w czasie realizacji niniejszego porozumienia.
§  8.
W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz decyzji Nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 166).
§  9.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, Strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla dzielnicy Warszawa Śródmieście.
§  10.
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, lub w trybie natychmiastowym - w przypadku rażącego naruszenia porozumienia.
§  11.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§  12.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
§  13.
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.