Porozumienie między CSIRT GOV a CSIRT NASK dotyczące powierzenia wykonywania zadań.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2019.26

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 września 2019 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA CYFRYZACJ 1
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie porozumienia między CSIRT GOV a CSIRT NASK dotyczącego powierzenia wykonywania zadań

Na podstawie art. 26 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560) ogłasza się co następuje:
W dniu 21 sierpnia 2019 r., na podstawie art. 26 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), pomiędzy Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym zostało zawarte porozumienie, dotyczące obsługi incydentów zgłaszanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Porozumienie w zakresie obsługi incydentów przez CSIRT GOV obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

Treść porozumienia jest dostępna na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: https://bip.abw.gov.pl/bip/zgloszenie - incydentow-d/porozumienia-zawarte-pr/448, Porozumienia-zawarte-przez-CSIRT- GOV.html.

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).