Pomieszczenia, w których wykonuje się areszt dla cudzoziemców.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2014.44

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 1 lipca 2014 r.
w sprawie pomieszczeń, w których wykonuje się areszt dla cudzoziemców

Na podstawie art. 409 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:
§  1.
Areszt dla cudzoziemców wykonuje się w pomieszczeniach wyznaczonych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, których wykaz określa załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których wyznacza się pomieszczenia do wykonywania aresztu dla cudzoziemców

Lp.WojewództwoNazwa jednostki organizacyjnej i miejscowość
1.podkarpackieBieszczadzki Oddział Straży Granicznej - Przemyśl
2.podlaskiePodlaski Oddział Straży Granicznej - Białystok
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
2 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 72 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 80), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463).