Polityka rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - OpenLEX

Polityka rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2018.34

Akt utracił moc
Wersja od: 6 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 22 października 2018 r.
Polityka rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwanej dalej "GDDKiA" ustala się politykę rachunkowości, zawierającą:
1)
zasady organizacji rachunkowości, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2)
zasady ewidencjonowania środków w ramach programów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności, TEN-T, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Pomoc Techniczna POIiŚ, Program Operacyjny Polska Wschodnia) oraz innych środków, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3)
metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy oraz ustalenia wyniku finansowego, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia;
4)
wykaz systemów informatycznych używanych w Centrali i Oddziałach GDDKiA, określony w załączniku nr 4 do zarządzenia;
5)
zakładowy plan kont, określony w załączniku nr 5 do zarządzenia;
6)
opis kont zakładowego planu kont, określony w załączniku nr 6 do zarządzenia;
7)
zasady budowy kont i prowadzenia ewidencji w systemie finansowo - księgowym SAP, określone w załączniku nr 7 do zarządzenia;
8)
wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla Centrali i Oddziałów GDDKiA prowadzących ewidencję w systemie finansowo - księgowym SAP, określony w załączniku nr 8 do zarządzenia;
9)
systemy ochrony danych i zbiorów dla Centrali i Oddziałów GDDKiA, określone w załączniku nr 9 do zarządzenia;
10)
zasady przyjmowania środków trwałych w budowie - inwestycji budowlanych zakończonych - na stan ewidencyjny majątku GDDKiA, określone w załączniku nr 10 do zarządzenia;
11)
zasady wyliczania wartości początkowej infrastruktury transportu metodą odtworzeniową, określone w załączniku nr 11 do zarządzenia;
12)
wzór wniosku o dokonanie odpisów aktualizujących należności, określony w załączniku nr 12 do zarządzenia;
13)
system ochrony danych i zbiorów dla Centrali i Oddziałów GDDKiA, określony w załączniku nr 13 do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 października 2017 r. Polityka rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
§  3.  1
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że rozwiązania przewidziane w załącznikach, o których mowa w § 1 są stosowane ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZAŁĄCZNIK Nr  8

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ZAŁĄCZNIK Nr  10

ZAŁĄCZNIK Nr  11

ZAŁĄCZNIK Nr  12

1 § 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 35 z dnia 6 listopada 2018 r. (Dz.Urz.GDDKiA.2018.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 listopada 2018 r.