Dz.Urz.MSiT.2018.101

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie polityki rachunkowości dla dysponenta III stopnia Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie części 25 - Kultura fizyczna, części 40 - Turystyka

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629 i 2212), art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz rozporządzania Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Sportu i Turystyki wprowadza się:
1) Politykę rachunkowości dla dysponenta III stopnia Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie części 25 - Kultura fizyczna, części 40 - Turystyka, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) wykaz kont syntetycznych dla dysponenta III stopnia Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie części 25 - Kultura fizyczna, części 40 - Turystyka, wraz z przyjętymi zasadami klasyfikacji zdarzeń oraz zasad tworzenia kont analitycznych stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) wzór druku odpisów aktualizujących wartość należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki według stanu na 31 grudnia stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla dysponenta III stopnia Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie części 25-Kultura fizyczna, części 40 - Turystyka

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH DLA DYSPONENTA III STOPNIA MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI W ZAKRESIE CZĘŚCI 25 - KULTURA FIZYCZNA, CZĘŚCI 40 - TURYSTYKA WRAZ Z PRZYJĘTYMI ZASADAMI KLASYFIKACJI ZDARZEŃ ORAZ ZASAD TWORZENIA KONT ANALITYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Odpisy aktualizujące wartość należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki według stanu na 31 grudnia ............................. roku.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).