Podział zysku osiągniętego przez Zarząd Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2000 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2002.2.32

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2002 r.

DECYZJA Nr 1
DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 6 lutego 2002 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Zarząd Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2000 r.

Na podstawie § 43 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333) postanawia się, co następuje:
§  1.
Zysk w wysokości 12.162,15 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa zł 15/100) osiągnięty przez Zarząd Obsługi w 2000 r. przeznacza się na zwiększenie środków obrotowych Zarządu Obsługi.
§  2.
Upoważnia się dyrektora Zarządu Obsługi do gospodarowania środkami zgodnie z przeznaczeniem w ramach zatwierdzonego przez dyrektora generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych planu finansowego Zarządu Obsługi.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.