Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiF.2017.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. Minister Rozwoju i Finansów, zwany dalej "Ministrem", w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe:
1) wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym", Gabinetu Politycznego Ministra, Głównego Ekonomisty Ministerstwa Finansów oraz dyrektorów departamentów i biur w Ministerstwie Finansów;
2) akceptuje projekty:
a) ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, jak również innych materiałów kierowanych przez Ministra pod obrady Rady Ministrów lub jej organów,
b) ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem, informacji o przebiegu wykonania budżetu państwa i sprawozdania z wykonania budżetu państwa;
3) podpisuje:
a) rozporządzenia i zarządzenia Ministra, rozporządzenia i zarządzenia Ministra wydane wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzenia i zarządzenia wydawane w porozumieniu z Ministrem,
b) akty prawne Ministra, w szczególności dotyczące wewnętrznych uregulowań w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, inne niż wymienione w lit. a,
c) korespondencję kierowaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów - mającą zasadnicze znaczenie dla systemu finansów publicznych państwa,
d) plan działalności na rok następny, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok;
4) przewodniczy posiedzeniom Kierownictwa Ministerstwa Finansów, zwanego dalej "Kierownictwem".
§  2.
1. Do wyłącznej kompetencji Ministra, w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, należy:
1) wnioskowanie o:
a) powołanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
b) powołanie i odwołanie Szefa Służby Celnej,
c) mianowanie na pierwszy stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej oraz na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celnej,
d) pozbawienie stopnia służbowego nadinspektora celnego i generała Służby Celnej;
2) mianowanie na stopnie służbowe Szefa Służby Celnej oraz Zastępcy Szefa Służby Celnej;
3) podpisywanie aktów normatywnych: rozporządzeń i zarządzeń Ministra, rozporządzeń i zarządzeń Ministra wydanych wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzeń i zarządzeń wydawanych w porozumieniu z Ministrem;
4) występowanie do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania z określonych stanowisk i funkcji, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;
5) desygnowanie swoich przedstawicieli do:
a) rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz innych jednostek organizacyjnych, w których reprezentowany jest Skarb Państwa,
b) międzynarodowych instytucji finansowych.
2. W czasie nieobecności Ministra, w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, Sekretarz Stanu Wiesław Janczyk zastępuje Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w ust. 1 pkt 4 i pkt 5 lit. b.
3. Minister sprawuje nadzór nad:
1) Biurem Ministra;
2) Biurem Komunikacji i Promocji;
3) Departamentem Informatyzacji;
4) Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Informatyzacji;
5) Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Finansów - Głównym Ekonomistą Ministerstwa Finansów;
6) Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych;
7) Gabinetem Politycznym.
§  3.
1. Odpowiedzi na kierowane do Ministra interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje parlamentarne, w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, podpisują członkowie Kierownictwa w zakresie swojej właściwości.
2. Członkowie Kierownictwa, w zakresie powierzonych im spraw, podpisują korespondencję, w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, kierowaną do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, a w czasie nieobecności Ministra, także korespondencję, o której mowa w § 1 pkt 3 lit. c.
3. Korespondencję kierowaną do izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, izb celnych, urzędów celnych lub urzędów kontroli skarbowej, nakładającą na te jednostki dodatkowe zadania, podpisują członkowie Kierownictwa, zgodnie z właściwością merytoryczną, po uprzednim uzgodnieniu z członkiem Kierownictwa nadzorującym odpowiednio izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe, izby celne, urzędy celne, urzędy kontroli skarbowej.
§  4. Członkowie Kierownictwa nadzorują i monitorują wykonywanie działań z zakresu kontroli zarządczej w nadzorowanych przez nich komórkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
§  5.
1. Sekretarz Stanu Wiesław Janczyk:
1) z upoważnienia Ministra, realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88), w tym określone w art. 32 tej ustawy;
2) nadzoruje i odpowiada za realizację zadań:
a) wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym przygotowywanie projektów zmian prawa,
b) w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od wydobycia niektórych kopalin i innych obciążeń o podobnym charakterze, w tym przygotowywanie projektów zmian prawa;
3) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
a) Departament Podatku Akcyzowego,
b) Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier,
c) Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej.
2. Sekretarz Stanu Wiesław Janczyk nadzoruje Komitet Standardów Rachunkowości.
3. Sekretarz Stanu Wiesław Janczyk, jako Pełnomocnik Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie (Dz. U. poz. 436).
§  6.
1. Podsekretarz Stanu Leszek Skiba:
1) z upoważnienia Ministra, wykonuje zadania w zakresie koordynacji audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
2) rozpatruje odwołania od decyzji wydawanych w sprawach o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
3) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
a) Departament Polityki Makroekonomicznej,
b) Departament Polityki Wydatkowej,
c) Departament Prawny,
d) Departament Wspierania Polityk Gospodarczych.
2. Podsekretarz Stanu Leszek Skiba, jako Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych.
3. Podsekretarz Stanu Leszek Skiba, jako Generalny Inspektor Informacji Finansowej, sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Departament Informacji Finansowej.
4. Podsekretarz Stanu Leszek Skiba uczestniczy w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów
§  7. Podsekretarz Stanu Hanna Majszczyk:
1) z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu państwa;
2) wykonuje zadania w zakresie obsługi środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 1 lit. e tiret trzecie, ust. 2 pkt 2 i § 11 ust. 1 pkt 2 lit. b;
3) pełni funkcję Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego;
4) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
a) Departament Budżetu Państwa,
b) Departament Finansowania Sfery Budżetowej,
c) Departament Finansowania Sfery Gospodarczej,
d) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego,
e) Departament Instytucji Płatniczej.
§  8.
1. Sekretarz Stanu Marian Banaś:
1) z upoważnienia Ministra:
a) powołuje:
- dyrektorów izb skarbowych,
- wicedyrektorów izb skarbowych, na wniosek właściwego dyrektora izby skarbowej,
- naczelników urzędów skarbowych,
- dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,
b) odwołuje:
- dyrektorów izb skarbowych,
- wicedyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów skarbowych - na wniosek właściwego dyrektora izby skarbowej,
- dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,
c) wyznacza osobę pełniącą obowiązki dyrektora izby skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego oraz dyrektora urzędu kontroli skarbowej do czasu powołania, wyłonionego w drodze konkursu, odpowiednio dyrektora izby skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego i dyrektora urzędu kontroli skarbowej,
d) ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego,
e) wykonuje:
- czynności w procesie oceny okresowej dyrektora izby skarbowej, naczelnika urzędu skarbowej oraz dyrektora urzędu kontroli skarbowej,
- czynności związane z przeprowadzaniem konkursu na dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego,
- zadania w zakresie obsługi środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych,
- zadania kierownika jednostki kontrolującej, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092), zwanego dalej "kierownikiem jednostki kontrolującej", w urzędach kontroli skarbowej, w tym w zakresie realizacji wydatków budżetowych w ramach części 19 budżetu państwa,
f) wnioskuje o umieszczenie danych cudzoziemca w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, przedłużenie okresu obowiązywania wpisu lub usunięcie tych danych z wykazu,
g) wykonuje zadania kierownika jednostki kontrolującej w izbach administracji skarbowej i urzędach celnych oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów (CEZRF), Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (CPDMF), w tym w zakresie realizacji wydatków budżetowych w ramach części 19 budżetu państwa,
h) wykonuje kontrole w izbach administracji skarbowej i urzędach skarbowych w trybie ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578 oraz z 2016 r. poz. 1948), w tym w zakresie realizacji wydatków budżetowych w ramach części 19 budżetu państwa,
i) sprawuje nadzór nad działalnością CEZRF oraz CPDMF;
2) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
a) Departament Administracji Podatkowej,
b) Departament Reformy Administracji Skarbowej.
2. Sekretarz Stanu Marian Banaś jako Szef Służby Celnej:
1) z upoważnienia Ministra:
a) powołuje i odwołuje dyrektorów izb celnych,
b) powierza pełnienie obowiązków dyrektora izby celnej jednemu z jego zastępców;
2) wykonuje zadania w zakresie obsługi środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Służby Celnej;
3) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
a) Departament Ceł,
b) Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier,
c) Departament Służby Celnej.
3. Sekretarz Stanu Marian Banaś, jako Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
1) Departament Kontroli Skarbowej;
2) Departament Wywiadu Skarbowego.
4. Sekretarz Stanu Marian Banaś, jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1113, z 2004 r. poz. 1789 oraz z 2010 r. poz. 1109).
5. Sekretarz Stanu Marian Banaś pełni funkcję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
6. Sekretarz Stanu Marian Banaś jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.
§  9.
1. Podsekretarz Stanu Piotr Nowak:
1) z upoważnienia Ministra:
a) prowadzi i koordynuje sprawy, w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997),
b) wykonuje zadania i uprawnienia przewidziane dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 714, 888 oraz 2260), z wyłączeniem uprawnienia do wskazywania członka zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.;
2) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
a) Departament Długu Publicznego,
b) Departament Gwarancji i Poręczeń,
c) Departament Rozwoju Rynku Finansowego,
d) Departament Współpracy Międzynarodowej.
2. Podsekretarz Stanu Piotr Nowak reprezentuje Ministra w pracach Komitetu do Spraw Europejskich.
§  10. Podsekretarz Stanu Paweł Gruza sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
1) Departament Podatków Dochodowych;
2) Departament Podatku od Towarów i Usług;
3) Departament Systemu Podatkowego.
§  11.
1. Dyrektor Generalny Adam Niedzielski, z upoważnienia Ministra:
1) dysponuje częścią 19 budżetu państwa oraz nadzoruje prace nad przygotowywaniem projektu tej części budżetu;
2) wykonuje zadania:
a) kierownika jednostki kontrolującej w izbach administracji skarbowej i urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, izbach i urzędach celnych, CEZRF, CPDMF, w zakresie realizacji wydatków budżetowych w ramach części 19 budżetu państwa - w przypadku prowadzenia kontroli w uzasadnionych przypadkach,
b) w zakresie obsługi środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania urzędów kontroli skarbowej,
c) kierownika jednostki organizacyjnej, w zakresie Ministerstwa Finansów określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948),
d) w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów;
3) zatwierdza okresowy plan kontroli, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;
4) sprawuje nadzór i kontrolę, o której mowa w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.), w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;
5) podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją zadań:
a) obronnych,
b) zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209)

- w Ministerstwie Finansów oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;

6) udziela dalszych upoważnień i pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1 i pkt 4.
2. Dyrektor Generalny wykonuje w Ministerstwie Finansów zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej.
3. Dyrektor Generalny sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez:
1) Departament Analiz Podatkowych;
2) Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;
3) Departament Finansów i Księgowości;
4) Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej;
5) Biuro Dyrektora Generalnego;
6) Biuro Logistyki;
7) Biuro Zarządzania Programami i Kontroli Wewnętrznej;
8) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;
9) Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
§  12.
1. Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:
1) Wiesława Janczyka zastępuje Hanna Majszczyk,

w zakresie określonym w § 5 ust. 1 i 2;

2) Hannę Majszczyk zastępuje Wiesław Janczyk;
3) Leszka Skibę zastępuje Marian Banaś,

w zakresie określonym w § 6 ust. 1 i 2;

4) Mariana Banasia zastępuje Leszek Skiba,

w zakresie określonym w § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3;

6) Piotra Nowaka zastępuje Paweł Gruza;
5) Pawła Gruzę zastępuje Piotr Nowak.
2. Sprawy wymagające decyzji Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w czasie ich nieobecności, kierowane są do Ministra.
3. Dyrektora Generalnego Adama Niedzielskiego zastępuje Dyrektor Biura Ministra Anna Wójcik.
§  13. Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 25).
§  14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 4 lutego 2017 r., z wyjątkiem:
1) § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. a,
2) § 6 ust. 1 pkt 2,
3) § 8 ust. 1 pkt 1:
a) lit. a tiret czwarte,
b) lit. b tiret trzecie,
c) lit. c w zakresie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej do czasu powołania, wyłonionego w drodze konkursu dyrektora urzędu kontroli skarbowej,
d) lit. e:
- tiret pierwsze w zakresie czynności w procesie oceny okresowej dyrektora urzędu kontroli skarbowej,
- tiret czwarte,
4) § 11 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, pkt 5, ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 9

- które wchodzą w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 8 lutego 2017 r.;

5) § 6 ust. 3 i § 8 ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 9 lutego 2017 r.