Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NDAP.2020.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie podziału kompetencji między Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (M.P. z 2014 r. poz. 204 i z 2020 r. poz. 178), zarządza się, co następuje:
§  1.  Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, zwany dalej "Naczelnym Dyrektorem", Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, zwani dalej "Zastępcami Naczelnego Dyrektora" i Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zwany dalej "Dyrektorem Generalnym", współdziałają w realizacji zadań Naczelnego Dyrektora, w szczególności przez:
1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;
2) wzajemne informowanie się o istotnych zagadnieniach oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.
§  2. 
1.  Naczelny Dyrektor nadzoruje bezpośrednio:
1) strategiczne projekty o szczególnym znaczeniu dla dziedziny archiwistyki i ochrony narodowego zasobu archiwalnego;
2) współpracę międzynarodową w zakresie spraw archiwalnych;
3) Biuro Dyrektora Generalnego w zakresie spraw:
a) kadrowych dotyczących dyrektorów archiwów państwowych,
b) związanych z obowiązkami inspektora ochrony danych,
c) spraw dotyczących ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych.
2.  Zastępca Naczelnego Dyrektora Joanna Chojecka nadzoruje bezpośrednio:
1) Departament Organizacji Archiwów;
2) Departament Popularyzacji Działalności Archiwalnej.
3.  Zastępca Naczelnego Dyrektora Ryszard Wojtkowski nadzoruje bezpośrednio:
1) Departament Informatyzacji Archiwów;
2) Departament Rozwoju Archiwów:
3) realizację planu rzeczowo - finansowego dysponenta budżetu państwa drugiego stopnia w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zwanej dalej "NDAP".
4.  Zastępca Naczelnego Dyrektora Lucyna Harc nadzoruje bezpośrednio:
1) Departament Archiwistyki;
2) Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego.
5.  Dyrektor Generalny nadzoruje bezpośrednio:
1) Biuro Dyrektora Generalnego, z wyłączeniem spraw bezpośrednio nadzorowanych przez Naczelnego Dyrektora lub upoważnionego Zastępcę Naczelnego Dyrektora;
2) kontrolę zarządczą w NDAP;
3) realizację zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej w NDAP w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej.
§  3.  Naczelny Dyrektor może zlecić Zastępcy Naczelnego Dyrektora lub Dyrektorowi Generalnemu wykonywanie innych zadań, związanych z kierowaniem NDAP.
§  4. 
1.  W razie nieobecności Naczelnego Dyrektora, zastępstwo Naczelnego Dyrektora pełni Zastępca Naczelnego Dyrektora wymieniony w § 2 ust. 2.
2.  W razie jednoczesnej nieobecności Naczelnego Dyrektora oraz Zastępcy Naczelnego Dyrektora wymienionego w § 2 ust. 2, zastępstwo Naczelnego Dyrektora pełni Zastępca Naczelnego Dyrektora wymieniony w § 2 ust. 3.
3.  W razie jednoczesnej nieobecności Naczelnego Dyrektora oraz Zastępców Naczelnego Dyrektora wymienionych w § 2 ust. 2 i 3, zastępstwo Naczelnego Dyrektora pełni Zastępca Naczelnego Dyrektora wymieniony w § 2 ust. 4.
§  5.  Traci moc zarządzenie Nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podziału kompetencji między Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Dz. Urz. NDAP poz. 16).
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.