Podstawy programowe kształcenia w zawodach nauczanych w szkołach medycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1997.11.27

Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 lipca 1997 r.
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach nauczanych w szkołach medycznych.

Na podstawie art. 26 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się podstawy programowe kształcenia w zawodach nauczanych w szkołach medycznych, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 19, poz. 84):

1) asystentki stomatologicznej – symbol cyfrowy 6101,

2) dietetyka – symbol cyfrowy 2715,

3) higienistki stomatologicznej – symbol cyfrowy 2716,

4) instruktora higieny – symbol cyfrowy 2702,

5) opiekunki dziecięcej – symbol cyfrowy 2705,

6) ortoptystki – symbol cyfrowy 2706,

7) pielęgniarki – symbol cyfrowy 2707,

8) położnej – symbol cyfrowy 2708,

9) ratownika medycznego – symbol cyfrowy 2718,

10) terapeuty zajęciowego – symbol cyfrowy 2704,

11) technika analityki medycznej – symbol cyfrowy 2709,

12) technika dentystycznego – symbol cyfrowy 2711,

13) technika elektroradiologa – symbol cyfrowy 2712,

14) technika farmaceutycznego – symbol cyfrowy 2713,

15) technika fizjoterapii – symbol cyfrowy 2714,

16) technika masażysty – symbol cyfrowy 2717.

2.
Podstawy programowe, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik nr 1–16 do zarządzenia, wydane w formie odrębnej publikacji książkowej.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie, 14 dni od dnia ogłoszenia.