Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1992.6.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1992 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 19 maja 1992 r.
w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy od czerwca do sierpnia 1992 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszym kwartale 1992 r. (M.P. Nr 13, poz. 98) przeciętne wynagrodzenie miesięczne w I kwartale 1992 r. wyniosło 2.456.000 zł.
W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek z ubezpieczenia społecznego (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz. 457 i z 1992 r. Nr 21, poz. 84), dochód zadeklarowany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy za czerwiec, lipiec i sierpień 1992 r.
1) pracowników zatrudnionych za granicą w polskich zakładach pracy nie może być niższy od 2.456.000 zł,
2) osób:
a) wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, objętych z tego tytułu ubezpieczeniem społecznym, dla których podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowany dochód oraz osób współpracujących,
b) podlegających ubezpieczeniu społecznemu z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia na rzecz:

- Przedsiębiorstwa Kolportażowo-Handlowego "Ruch",

- Państwowego Przedsiębiorstwa "Totalizator Sportowy",

- przedsiębiorstw obrotu produktami naftowymi Centrali Produktów Naftowych,

- Polskiego Związku Motorowego przy obsłudze stacji paliw,

dla których podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowany dochód oraz osób współpracujących,

c) prowadzących działalność gospodarczą oraz osób współpracujących,
d) objętych zaopatrzeniem emerytalnym twórców,
e) adwokatów wykonujących zawód indywidualnie lub wspólnie z innym adwokatem

nie może być niższy od 1.473.600 zł.

W miesiącach tych składka na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy nie może być niższa od kwoty:

- 1.105.200 zł + 49.100 zł (tj. 45% + 2%) dla osób, o których mowa w pkt 1,

- 589.400 zł + 29.500 zł (tj. 40% + 2%) dla osób, o których mowa w pkt 2, lit. a i c,

- 663.100 zł + 29.500 zł (tj. 45% + 2%) dla osób, o których mowa w pkt 2, lit. b i e,

- 427.300 zł + 29.500 zł (tj. 29% + 2%) dla osób, o których mowa w pkt 2, lit. d.