Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.9.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 11 lipca 2008 r.
w sprawie Podręcznika Procedur Licencjonowania Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców zmiana 1 do wydania 3 oraz Podręcznika Procedur Certyfikacji i Nadzoru Bieżącego nad Lotniczymi Ośrodkami Szkoleń Technicznych Part 147 zmiana 2 do wydania 2

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się do stosowania:
1) Podręcznik Procedur Licencjonowania Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców, zmiana 1 z dnia 15 lipca 2008 r. do wydania 3, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) Podręcznik Procedur Certyfikacji i Nadzoru Bieżącego nad Lotniczymi Ośrodkami Szkoleń Technicznych, zmiana 2 z dnia 15 lipca 2008 r. do wydania 2, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Podręczniki, o których mowa w ust. 1, są materiałem pomocniczym i doradczym w zakresie licencjonowania personelu obsługi technicznej samolotów i śmigłowców oraz certyfikacji i nadzoru bieżącego nad lotniczymi ośrodkami szkoleń technicznych Part-147, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania.
§  3. Traci moc zarządzenie Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie Podręcznika Procedur Licencjonowania Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców wydanie 3 oraz Podręcznika Procedur Certyfikacji i Nadzoru Bieżącego nad Lotniczymi Ośrodkami Szkoleń Technicznych Part 147 zmiana 1 do wydania 2.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625.