Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.40

| Akt oczekujący
Wersja od: 4 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie podniesienia klasy Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Turku do klasy konsulatu generalnego

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Turku (Republika Finlandii), kierowany przez konsula honorowego, podnosi się do klasy konsulatu generalnego, kierowanego przez honorowego konsula generalnego.
2.  Nazwę Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Turku zmienia się na Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Turku.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).