Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2018.61

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 164
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 15 grudnia 2018 r.
w sprawie podniesienia klasy Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Dhace do klasy konsulatu generalnego

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) postanawia się, co następuje:
§  1. 
1.  Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Dhace (Ludowa Republika Bangladeszu), kierowany przez konsula honorowego, podnosi się do klasy konsulatu generalnego, kierowanego przez honorowego konsula generalnego.
2.  Nazwę Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Dhace zmienia się na Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Dhace.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.