Podatkowe normy zysku w obrotach niektórych rzemiosł spożywczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1981.3.8

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 marca 1981 r.
w sprawie podatkowych norm zysku w obrotach niektórych rzemiosł spożywczych.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następuje:
§  1.
Dla ustalenia podstawy obliczenia podatku dochodowego w drodze szacunkowej określa się normy zysku netto w obrotach niżej wymienionych rzemiosł spożywczych wykonywanych przy zatrudnieniu pracowników:
SymbolRodzaj rzemiosłaZysk w stosunku procentowym do obrotu
2422cukiernictwo - ciastkarstwo15
2511wytwarzanie cukierków15 - 20
2531wytwarzanie napojów chłodzących nie słodzonych6
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się od roku podatkowego 1981.