Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2012.74

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)

§  1. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 1068), podaje się do publicznej wiadomości, że Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła:
1) Kodeks bezpieczeństwa statków specjalistycznych, 2008 (Kodeks SPS 2008) - rezolucją MSC.266(84);
2) Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich, 2000 (Kodeks HSC 2000) -rezolucją MSC.97(73);
3) Kodeks bezpieczeństwa jednostek dynamicznie unoszonych (Kodeks DSC) - rezolucją A.373(X);
4) Kodeks konstrukcji i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych, 2009 (Kodeks MODU 2009) - rezolucją A.1023(26).
§  2. Przepisy, o których mowa w § 1, znajdują się w Departamencie Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).