Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.42

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2016 r.

WYTYCZNE Nr 88
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie planowania wydatków na wynagrodzenia pracowników Straży Granicznej, uposażenia, nagrody roczne i pozostałe należności funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń

W związku z art. 3a pkt 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 675, z późn. zm.) i art. 138 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. Wytyczne określają sposób planowania wydatków ze środków finansowych Straży Granicznej przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Straży Granicznej, uposażenia, nagrody roczne i pozostałe należności funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zwane dalej "wydatkami", przez kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej ustanowionych dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia w Straży Granicznej.
§  2.
1. Wydatki planuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok.
2. Podstawę planowania wydatków stanowią:
1) dane dotyczące ilości zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej przekazane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub upoważnionego przez niego kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej;
2) dane dotyczące przyjęć i zwolnień oraz liczby należności osobowych przysługujących pracownikom i funkcjonariuszom otrzymane od komórek organizacyjnych danej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.
§  3.
1. Sposób planowania wydatków, w tym opracowania wymaganych danych, określają załączniki nr 1-9 do wytycznych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, wymagają uzasadnienia, które należy sporządzić pod każdą z tabel określonych w załącznikach do decyzji.
§  4. Zaplanowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej za dany rok wydatki podlegają dostosowaniu do przyznanych Straży Granicznej przez dysponenta głównego limitów tych wydatków, stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.).
§  5. Tracą moc wytyczne nr 98 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, uposażenia, pozostałe należności i nagrody roczne funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz składki naliczane od wynagrodzeń (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 36).
§  6. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie środków finansowych planowanych na wynagrodzenia pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń

(§ 4010 klasyfikacji wydatków budżetowych)
L.p.WyszczególnienieLiczba osób w przeliczeniu na pełne etatyŚrednia płaca / należnośćŚrodki finansowe
12345
1Przewidywane zatrudnienie na dzień 1 stycznia roku planowanego
2Przewidywane zwolnienia pracowników w roku planowanym (średniorocznie)
3Przewidywane przyjęcia pracowników w roku planowanym (średniorocznie)
4Przewidywane zatrudnienie w roku planowanym (średniorocznie)
5Przewidywane nagrody jubileuszowe w roku planowanym
6Przewidywane odprawy emerytalne i rentowe w roku planowanym
7Przewidywane ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracowników w roku planowanym
8Przewidywane potrzeby (symbol 401002 i 401005)
9Nagrody uznaniowe dla pracowników na rok planowany według wskaźnika 3% (symbol 401003)
10Przewidywane potrzeby (§ 4010)

Uzasadnienie:

(treść uzasadnienia)

Sposób opracowania danych w tabeli

1. Dane zawarte w tabeli w:

1) lp. 1, kol. 3 nie mogą przekraczać zatrudnienia w roku poprzedzającym rok planowany;
2) lp. 1, kol. 4 nie powinny odbiegać od wielkości wynikających ze zmian przewidywanych w roku planowanym, znajdujących zabezpieczenie w planie wydatków na ten rok;
3) lp. 2 i 3, kol. 3 i 4 powinny wynikać z założeń przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;
4) lp. 4, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 1 - 3, kol. 3 i 5, przy czym dane zawarte w lp. 2 należy uwzględnić ze znakiem "minus";
5) lp. 5-7, kol. 3 i 4 powinny wynikać ze szczegółowych informacji przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;
6) lp. 8, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 4-7, kol. 5;
7) lp. 9, kol. 5 powinny stanowić iloczyn kwoty wykazanej w lp. 4, kol. 5 i wskaźnika 0,03;
8) lp. 10, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 8 i 9, kol. 5.
2. Nie wpisuje się danych w lp. 8 - 10, kol. 3 i 4.
3. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w wymiarze rocznym.
4. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy.
5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zestawienie środków finansowych planowanych na wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej

(§ 4020 klasyfikacji wydatków budżetowych)
L.p.WyszczególnienieLiczba osób w przeliczeniu na pełne etatyŚrednia płaca / należnośćŚrodki finansowe
12345
1Przewidywane zatrudnienie na dzień 1 stycznia roku planowanego
2Przewidywane zwolnienia pracowników w roku planowanym (średniorocznie)
3Przewidywane przyjęcia pracowników w roku planowanym (średniorocznie)
4Przewidywane zatrudnienie w roku planowanym (średniorocznie)
5Przewidywane nagrody jubileuszowe w roku planowanym
6Przewidywane odprawy emerytalne i rentowe w roku planowanym
7Przewidywane ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracowników w roku planowanym
8Przewidywane potrzeby (symbol 402001 i 402003)
9Nagrody uznaniowe dla pracowników na rok planowany według wskaźnika 3% (symbol 402002)
10Przewidywane potrzeby (§ 4020)

Uzasadnienie:

(treść uzasadnienia)

Sposób opracowania danych w tabeli

1. Dane zawarte w tabeli w:

1) lp. 1, kol. 3 nie mogą przekraczać zatrudnienia w roku poprzedzającym rok planowany;
2) lp. 1, kol. 4 nie powinny odbiegać od wielkości wynikających ze zmian przewidywanych w roku planowanym, znajdujących zabezpieczenie w planie wydatków na ten rok;
3) lp. 2 i 3, kol. 3 i 4 powinny wynikać z założeń przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;
4) lp. 4, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 1 - 3, kol. 3 i 5, przy czym dane zawarte w lp. 2 należy uwzględnić ze znakiem "minus";
5) lp. 5-7, kol. 3 i 4 powinny wynikać ze szczegółowych informacji przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;
6) lp. 8, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 4 - 7, kol. 5;
7) lp. 9, kol. 5 powinny stanowić iloczyn kwoty wykazanej w lp. 4, kol. 5 i wskaźnika 0,03;
8) lp. 10, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 8 i 9, kol. 5.
2. Nie wpisuje się danych w lp. 8 - 10, kol. 3 i 4.
3. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w wymiarze rocznym.
4. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy.
5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Zestawienie środków finansowych planowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz pracowników służby cywilnej

(§ 4040 klasyfikacji wydatków budżetowych)
L.p.WyszczególnienieLiczba osób w przeliczeniu na pełne etatyŚrednia płaca / należnośćŚrodki finansowe
12345
1Wynagrodzenia pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania w roku poprzednim, stanowiące podstawę naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego
2Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania za rok poprzedni (symbol 404003)
3Wynagrodzenia korpusu służby cywilnej w roku poprzednim, stanowiące podstawę naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków korpusu służby cywilnej za rok poprzedni (symbol 404002)
5Przewidywane potrzeby (§ 4040)

Uzasadnienie:

(treść uzasadnienia)

Sposób opracowania danych w tabeli

1. Dane zawarte w tabeli w:

1) lp. 1, kol. 3 powinny odpowiadać przewidywanej wielkości przeciętnego zatrudnienia w wymiarze średniorocznym w roku poprzedzającym rok planowany;
2) lp. 1, kol. 4 nie powinny przekraczać wysokości przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w wymiarze średniorocznym w roku poprzedzającym rok planowany;
3) lp. 2, kol. 3 powinny dotyczyć przewidywanej, łącznej liczby wypłacanych dodatkowych wynagrodzeń rocznych w skali całego roku;
4) lp. 2, kol. 5 nie powinny przekraczać iloczynu sumy kwot wykazanych w lp. 1 kolumna 5 i wskaźnika 0,085;
5) lp. 3, kol. 3 powinny odpowiadać przewidywanej wielkości przeciętnego zatrudnienia w wymiarze średniorocznym;
6) lp. 3, kol. 4 nie powinny przekraczać wysokości przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w wymiarze średniorocznym w roku poprzedzającym rok planowany;
7) lp. 4, kol. 3 powinny dotyczyć przewidywanej, łącznej liczby wypłacanych dodatkowych wynagrodzeń rocznych w skali całego roku;
8) lp. 4, kol. 5 nie powinny przekraczać iloczynu sumy kwot wykazanych w lp. 3, kol. 5 i wskaźnika 0,085;
9) lp. 5, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumy wielkości wykazanych w lp. 2, kol. 3 i 5 i lp. 4, kol. 3 i 5.
2. Nie wpisuje się danych w lp. 9, kol. 4.
3. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w wymiarze rocznym.
4. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy.
5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Zestawienie środków finansowych planowanych na uposażenia funkcjonariuszy

(§ 4050 klasyfikacji wydatków budżetowych)
L.p.WyszczególnienieLiczba osóbŚrednia płaca / należnośćŚrodki finansowe
12345
1Przewidywane zatrudnienie na 1 stycznia roku planowanego
2Przewidywane zwolnienia ze służby w roku planowanym (średniorocznie)
3Przewidywane przyjęcia do służby w roku planowanym (średniorocznie)
4Przewidywane zatrudnienie w roku planowanym

(średniorocznie)

5Przewidywane awanse na wyższe stopnie w roku planowanym
6Przewidywane awanse na wyższe stanowiska służbowe w roku planowanym
7Zmiana wysługi lat w roku planowanym
8Pozostałe zmiany przewidziane w roku planowanym
9Przewidywane potrzeby (§ 4050)

Uzasadnienie:

(treść uzasadnienia)

Sposób opracowania danych w tabeli

1. Dane zawarte w tabeli w:

1) lp. 1, kol. 3 powinny odpowiadać przewidywanej wielkości zatrudnienia na dzień 1 stycznia roku planowanego;
2) lp. 1, kol. 4 powinny odpowiadać przewidywanej wielkości przeciętnego uposażenia na dzień 1 stycznia roku planowanego;
3) lp. 2 - 3, kol. 3 i 4 powinny wynikać z założeń przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;
4) lp. 4, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 1 - 3, przy czym dane zawarte w lp. 2 należy uwzględnić ze znakiem "minus";
5) lp. 5 - 8, kol. 3 i 4 powinny wynikać z założeń przekazanych przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;
6) lp. 9, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 4 - 8, kol. 5, przy czym dane zawarte w lp. 8 mogą występować ze znakiem "minus".
2. Nie wpisuje się danych w lp. 9, kol. 3 i 4.
3. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym.
4. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy.
5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Zestawienie środków finansowych planowanych na nagrody roczne funkcjonariuszy

(§ 4070 klasyfikacji wydatków budżetowych)
L.p.WyszczególnienieLiczba osóbPrzewidywana

średnia płaca

Środki finansowe
12345
1Przewidywane potrzeby w roku planowym według zatrudnienia na dzień 1 stycznia roku planowanego
2Przewidywane potrzeby dla funkcjonariuszy, którzy nabędą prawo do nagrody rocznej w roku planowanym
3Przewidywane potrzeby (§ 4070)

Uzasadnienie:

(treść uzasadnienia)

Sposób opracowywania danych w tabeli

1. Dane zawarte w tabeli w:

1) lp. 1, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do nagrody rocznej za rok poprzedni;
2) lp. 1, kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość nagrody rocznej osób, które nabędą prawo do nagrody rocznej za rok poprzedni;
3) lp. 2, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do nagrody rocznej w roku planowanym;
4) lp. 2, kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość nagrody rocznej osób, które nabędą prawo do nagrody rocznej w roku planowanym;
5) lp. 3, kol. 4, powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość przewidywanych do wypłaty nagród rocznych;
6) lp. 3, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 1 i 2, kol. 3 i 5.
2. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym.
3. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy.
4. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  1 Zestawienie środków finansowych planowanych na nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy

(§ 4060 klasyfikacji wydatków budżetowych)
L.p.WyszczególnienieLiczba należności wypłacanych w ciągu rokuŚrednia wysokość należnościŚrodki finansowe
12345
1Nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom (symbol 406002)
2Inne należności wypłacane funkcjonariuszom (symbol 406005)
3Przewidywane potrzeby (§ 4060)XX

Uzasadnienie:

(treść uzasadnienia)

Sposób opracowania danych w tabeli

1. Dane zawarte w tabeli w lp. 1, kol. 5 powinny stanowić iloczyn kwoty wykazanej w lp. 9, kol. 5 w załączniku nr 4 do wytycznych i właściwego wskaźnika służącego do naliczenia limitu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy.
2. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym.
3. Nie wpisuje się danych w lp. 3, kol. 3 i 4
4. Kwoty średnich należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy.
5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Zestawienie środków finansowych planowanych na tzw. "świadczenie roczne"

(§ 4080 klasyfikacji wydatków budżetowych)
L.p.WyszczególnienieLiczba należności wypłaconych w ciągu roku planowanegoŚrednia wysokość należnościŚrodki finansowe
12345
1Świadczenia roczne w roku planowym według stanu na dzień 1 stycznia roku planowanego
2Świadczenia roczne dla zwalnianych ze służby w roku planowanym
3Przewidywane potrzeby (§ 4080)

Uzasadnienie:

(treść uzasadnienia)

Sposób opracowania danych w tabeli

1. Dane zawarte w tabeli w:

1) lp. 1 kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które będą pobierały świadczenie roczne w roku planowanym według stanu na dzień 1 stycznia roku planowanego;
2) lp. 1, kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość świadczenia rocznego osób, które będą pobierały świadczenie roczne na dzień 1 stycznia roku planowanego;
3) lp. 2, kol. 3, powinny zawierać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do wypłaty świadczeń rocznych w roku planowanym;
4) lp. 2, kol. 4, powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość przewidywanych do wypłaty świadczeń rocznych w roku planowanym;
5) lp. 3, kol. 3 i 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 1 i 2 kol. 3 i 5.
2. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5, podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym.
3. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy.
4. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Zestawienie środków finansowych (składek) planowanych na ubezpieczenie społeczne

(§ 4110 klasyfikacji wydatków budżetowych)
L.p.WyszczególnienieLiczba wypłaconych składek (lp. 2 liczba funkcjonariuszy)Średnia składkaŚrodki finansowe
12345
1Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania (symbol 411002)
2Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacenia składek w związku ze zwolnieniem ze służby bez nabycia praw do emerytury bądź renty policyjnej (symbol 411003), w tym: za
funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w roku planowanym
3Składki na ubezpieczenie społeczne korpusu służby cywilnej (symbol 411006)
4Składki na ubezpieczenie społeczne z innych tytułów niż stosunek pracy lub służby (symbol 411007)
5Przewidywane potrzeby (§ 4110)XX

Uzasadnienie:

(treść uzasadnienia)

Sposób opracowania danych w tabeli

1. Dane zawarte w tabeli w:

1) lp. 1, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym;
2) lp. 1, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym;
3) lp. 1, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru;
4) lp. 2, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę funkcjonariuszy, za których przewiduje się odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne w roku planowanym;
5) lp. 2, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne funkcjonariuszy w roku planowanym;
6) lp. 2, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne funkcjonariuszy, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru;
7) lp. 3, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na ubezpieczenie społeczne członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym;
8) lp. 3, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym;
9) lp. 3, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru;
10) lp. 4, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym;
11) lp. 4, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym;
12) lp. 4, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym;
13) lp. 5, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 1 - 4, kol. 5.
2. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym.
3. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy.
4. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Zestawienie środków finansowych (składek) planowanych na Fundusz Pracy

(§ 4120 klasyfikacji wydatków budżetowych)
L.p.WyszczególnienieLiczba wypłaconych składek (lp. 3 liczba

funkcjonariuszy)

Średnia składkaŚrodki finansowe
12345
1Składki na Fundusz Pracy - pracownicy (nieobjęci mnożnikowym systemem wynagradzania) (symbol 412002)
2Składki na Fundusz Pracy - członkowie służby cywilnej (symbol 412005)
3Składki na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacenia składek w związku ze zwolnieniem ze służby bez nabycia praw do emerytury bądź renty policyjnej (symbol 412004), w tym:
za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w roku planowanym
4Składki na Fundusz Pracy z innych tytułów (symbol 412003)
5Przewidywane potrzeby (§ 4120)

Uzasadnienie:

(treść uzasadnienia)

Sposób opracowania danych w tabeli

1. Dane zawarte w tabeli w:

1) lp. 1, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na Fundusz Pracy za pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym;
2) lp. 1, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na Fundusz Pracy za pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym;
3) lp. 1, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na Fundusz Pracy za pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku planowanym, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru;
4) lp. 2, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na Fundusz Pracy za członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym;
5) lp. 2, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na Fundusz Pracy za członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym;
6) lp. 2, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na Fundusz Pracy za członków korpusu służby cywilnej w roku planowanym, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru;
7) lp. 3, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę funkcjonariuszy, za których przewiduje się odprowadzenie składek na Fundusz Pracy w roku planowanym;
8) lp. 3, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy w roku planowanym;
9) lp. 3, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na Fundusz Pracy za funkcjonariuszy, ustaloną w relacji do podstawy ich wymiaru;
10) lp. 4, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym;
11) lp. 4, kol. 4 powinny określać przewidywaną, przeciętną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym;
12) lp. 4, kol. 5 powinny określać przewidywaną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne z innych niż wymienione wyżej tytułów w roku planowanym;
13) lp. 5, kol. 5 powinny stanowić sumę wielkości wykazanych w lp. 1 - 4, kol. 5.
2. Kwoty wydatków wykazywane w kolumnie 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym.
3. Kwoty średnich płac/należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy.
4. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

  2 Zestawienie środków finansowych planowanych na należności funkcjonariuszy inne niż uposażenie, nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi

(§ 4180 klasyfikacji wydatków budżetowych)
L.p.WyszczególnienieLiczba należności wypłacanych w ciągu rokuŚrednia wysokość należnościŚrodki finansowe
12345
1Nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom (symbol 418004)
2Odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby (symbol 418005)
3Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (symbol 418006)
4Dodatek terenowy i inne wynagrodzenia wypłacane funkcjonariuszom (OC) (symbol 418007)
5Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (symbol 418008)
6Pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom (symbol 418009)
7Jednorazowe odszkodowania (symbol 418010)
8Przewidywane potrzebyXX

Uzasadnienie:

(treść uzasadnienia)

Sposób opracowania danych w tabeli

1. Dane zawarte w tabeli w:
1) lp. 1, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do nagrody jubileuszowej;
2) lp. 1, kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość nagrody jubileuszowej;
3) lp. 2, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które zostaną zwolnione ze służby w roku planowanym;
4) lp. 2, kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość odprawy osób, które zostaną zwolnione ze służby w roku planowanym;
5) lp. 3 - 6, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę należności osób, które w związku ze zwolnieniem ze służby nabędą prawo do ekwiwalentów bądź pozostałych należności;
6) lp. 3 - 6, kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość pozostałych należności;
7) lp. 7, kol. 3 powinny określać przewidywaną, łączną liczbę osób, które nabędą prawo do jednorazowego odszkodowania;
8) lp. 7, kol. 4 powinny zawierać przewidywaną, średnią wysokość jednorazowego odszkodowania;
2. Nie wpisuje się danych w lp. 8, kol. 3 i 4.
3. Kwoty wydatków wykazywane w kol. 5 podaje się w każdym przypadku w wymiarze rocznym.
4. Kwoty średnich należności zaokrągla się w górę do dziesięciu groszy.
5. Kwoty wydatków zaokrągla się w górę do pełnych złotych.
1 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 wytycznych nr 95 z dnia 16 maja 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.33) zmieniających nin. wytyczną z dniem 16 maja 2016 r.
2 Załącznik nr 10 dodany przez § 1 pkt 2 wytycznych nr 95 z dnia 16 maja 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.33) zmieniających nin. wytyczną z dniem 16 maja 2016 r.