Dziennik resortowy

Dz.Urz.UKE.2007.32.188

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5.875-5.925 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Dz. U. Nr 82, poz. 556) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5.875-5.925 MHz, zwany dalej "planem".
2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.
§  1a. 1 Wykorzystywanie zakresów częstotliwości 5.875-5.905 MHz w sposób, o którym mowa w pkt 2.1 planu, jest możliwe do czasu wygaśnięcia ważności rezerwacji częstotliwości lub pozwoleń radiowych.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  2

Plan zagospodarowania częstotliwości

dla zakresu 5.875-5.925 MHz1)

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5.875-5.925 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792):

Lp.fdolna(MHZ)fgórna (MHz)PrzeznaczenieUżytkowanie
3865.8505.925STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)cywilne
RUCHOMA cywilne
5.150
5.150Następujące zakresy:

13.553-13.567 kHz (częstotliwość środkowa 13.560 kHz),

26.957-27.283 kHz (częstotliwość środkowa 27.120 kHz),

40,66-40,70 MHz (częstotliwość środkowa 40,68 MHz),

902-928 MHz w Regionie 2 (częstotliwość środkowa 915 MHz),

2.400-2.500 MHz (częstotliwość środkowa 2.450 MHz),

5.725-5.875 MHz (częstotliwość środkowa 5.800 MHz) i

24-24,25 GHz (częstotliwość środkowa 24,125 GHz)

przeznaczone są również do zastosowań ISM. Służby radiokomunikacyjne pracujące w tych zakresach muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM. Warunki pracy urządzeń ISM operujących w tych zakresach określone są w ust. 15.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5.875-5.925 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5.875-5.925 MHz w służbie stałej.

2.1.1. Dla zakresu 5.875-5.925 MHz w służbie stałej, wykorzystywanego przez systemy typu punkt - wiele punktów (PMP), z wielodostępem czasowym (TDMA) lub kodowym (CDMA), w trybie dupleksu z podziałem czasowym (TDD), określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 753 V1.2.1:2005 (U)

Radiowe systemy stacjonarne - Anteny i urządzenia łączy punkt - wielopunkt - Zharmonizowana norma ogólna dotycząca anten oraz stacjonarnych cyfrowych systemów radiowych łączy punkt - wielopunkt zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/WE.

2) dokumenty związane

Krajowa Tablica Przeznaczeń CzęstotliwościRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 246, poz. 1792)
ITU-RRegulamin Radiokomunikacyjny2)Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2004 r.)
Zalecenia-
ECCDecyzje-
Zalecenia-
Raporty-

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu5,9A1
OpisJest to plan simpleksowy przeznaczony dla systemów typu punkt - wiele punktów (PMP), z wielodostępem czasowym (TDMA) lub kodowym (CDMA), w trybie dupleksu z podziałem czasowym (TDD)
ŹródłoPlan własny UKE
Algorytm tworzenia kanałówF (n) = 5.874,5 + n

1 ≤ n ≤ 50

Szerokość kanału1 MHz
Uwagi-
nF [MHz]
15.875,5
25.876,5
......
505.924,5

2.1.2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu 5.875-5.925 MHz przez systemy inne niż wymienione w pkt 2.1.1.

2.2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5.875-5.925 MHz w służbie stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos).

2.2.1. Wykorzystywanie zakresu 5.875-5.925 MHz w służbie stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos) ogranicza się do pojedynczych stacji VSAT. Wykorzystywanie takie jest zgodne z normą zharmonizowaną PN-ETSI EN 301 443 V1.3.1:2006 (U).

2.3. Ustala się plan zagospodarowania zakresu częstotliwości 5.875-5.925 MHz w służbie ruchomej.

2.3.1. Ustala się, że zakres częstotliwości 5.875-5.905 MHz w służbie ruchomej może być wykorzystywany na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem, zgodnie z decyzją nr 2008/671/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5.875-5.905 MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (Dz. Urz. UE L z 15.08.2008 r., str. 24 i n.). Techniczne parametry inteligentnych systemów transportowych związanych z bezpieczeństwem w zakresie częstotliwości 5.875-5.905 MHz powinny być zgodne z parametrami określonymi w załączniku do decyzji nr 2008/671/WE.

2.3.2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 5.875-5.925 MHz w służbie ruchomej przez systemy radiokomunikacyjne inne niż określone w pkt 2.3.1.

2.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.1.2 oraz 2.3.2 zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz sposób aranżacji częstotliwości będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb, z uwzględnieniem możliwości technicznych oraz międzynarodowych uzgodnień przeznaczeń częstotliwości.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) CDMA (Code Division Multiple Access) - wielodostęp z podziałem kodowym;

2) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

2a) e.i.r.p (equivalent isotropicaly radiated power) - zastępcza moc promieniowana izotropowo;

3) F - częstotliwość środkowa kanału;

4) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

5) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

5a) ITS (Intelligent Transport Systems) - inteligentne systemy transportowe;

6) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

7) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

8) n - numer kanału w planie aranżacji kanałów;

9) TDD (Time Division Duplex) - dupleks z podziałem czasowym;

10) TDMA (Time Division Multiple Access) - wielodostęp z podziałem czasowym;

11) VSAT (Very Small Aperture Terminal) - terminal o bardzo małej aperturze anteny.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności - wielkimi literami (np. STAŁA) - służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb.

______

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 1(13)/2007 z dnia 30.01.2007 r.

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr 2(5)/2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

1 § 1a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 56 z dnia 15 października 2009 r. (Dz.Urz.UKE.09.44.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 października 2009 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 56 z dnia 15 października 2009 r. (Dz.Urz.UKE.09.44.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 października 2009 r.